Som exempel på myndighetsutövning inom Stockholms universitet kan nämnas beslut om antagning till utbildning, examination och tillgodoräknande av kurser.

Brister i universitetets ärendehandläggning och myndighetsutövning kan leda till anmälningar från enskilda till Justitiekanslern, Justitieombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen eller Universitetskanslersämbetet och resultera i skadestånd, stämning i domstol eller offentlig kritik.