Disciplinära åtgärder enligt 10 kapitlet i högskoleförordningen

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som försöker vilseleda vid examination, stör verksamheten eller trakasserar annan student eller arbetstagare vid universitetet. Förfarandet sker i enlighet med av rektor fastställda riktlinjer. Skyldigheten att anmäla ett disciplinärende åligger alla anställda vid Stockholms universitet och det får inte förekomma disciplinära åtgärder på institutionsnivå. Ärendena anmäls av institutionen till rektor och utreds av jurister vid Rättssekretariatet. Varje ärende föredras för rektor som i sin tur beslutar om de slutligen ska lämnas utan åtgärd, om utdelning av varning eller om ärendet ska hänskjutas för bedömning i universitetets disciplinnämnd. Disciplinnämnden sammanträder efter behov. Till Disciplinnämndens sammanträden kallas studenten och anmälande institution. Efter att dessa har fått tillfälle att yttra sig ställer nämnden frågor. Disciplinnämnden överlägger och meddelar därefter sitt beslut. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning i maximalt sex månader.
 
Rättslig reglering
Disciplinära åtgärder regleras i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100). I 1§ framgår att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som
  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan eller
  4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).
Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.
 
Disciplinnämndens sammansättning
Enligt högskoleförordningen ska det vid varje högskola finnas en disciplinnämnd. Disciplinnämnden består av fem ledamöter med rektor som ordförande, en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna är representerade med två ledamöter. När rektor har förhinder inträder prorektor som ordförande i disciplinnämnden. För var och en av de övriga ledamöterna ska det finnas ersättare. Den lagfarna ledamoten och den ledamot som företräder lärarna utses av rektor för tre år. De ledamöter som representerar studenterna utses för ett år.
 
Disciplinnämndens ledamöter
Rektor, professor Astrid Söderbergh Widding
Lagfaren ledamot, fd chefsrådman Richard Ljungqvist
Lärarrepresentant, universitetslektor Gunnel Jacobsson
 
Representanter för studenterna
Louisa Kellman, ansvarig för studentinflytande, Stockholms universitets studentkår
Sara Emnegard, studiebevakare, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitets studentkår
 
Suppleanter
Prorektor, professor Clas Hättestrand
Rådman Christer Thornefors
Professor Per-Erik Tegnér
 
Representanter för studenterna
Elvira Magnusson, ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter, Stockholms universitets studentkår
Anna Knoph, samordnare studiemiljö, Stockholms universitets studentkår
 
Kontakta alltid juristfunktionen vid Rättsekretariatet när frågor och oklarheter uppstår.
 
 

Avskiljande av studenter från högskoleutbildning

Högskolans avskiljandenämnd (HAN) utreder och prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor. HAN får avskilja student som lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Utöver detta måste det finnas en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom i utbildningen. Detta regleras i 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434).

Avskiljandenämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter. Avskiljandenämnden kan vid behov låta studenten läkarundersöka sig eller inhämta kriminalregisterutdrag som gäller studenten. Annan typ av information kan också begäras in, till exempel uppgifter från hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

När Högskolans avskiljandenämnd har fattat ett beslut om att avskilja en student eller ett beslut om att upphäva ett avskiljande underrättas de antagningsmyndigheter som berörs av beslutet samt CSN. Avskiljandenämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol av både studenten och universitetet. Den student som avskiljts kan begära att avskiljandenämnden omprövar beslutet två år efter det att beslutet har fattats.
Ett beslut om avskiljande gäller tillsvidare och innebär att studenten inte får fortsätta den pågående utbildningen och som regel inte heller antas till annan högskoleutbildning av samma slag. Ett beslut om avskiljande kan också innebära att studenten inte får antas till någon högskoleutbildning överhuvudtaget.
Kontakta alltid Rättssekretariatet vid Rektors kansli för rådgivning och stöd. Kontakta alltid Sektionen för säkerhet, Tekniska avdelningen, om misstanke föreligger att student kan komma att skada sin omgivning.
För mer information om Högskolans avskiljandenämnd: www.han.se.
Om du har frågor, vänd dig till Rättssekretariatet vid Rektors kansli via verktyget Fråga juristen.