För att förebygga vilseledande vid prov eller liknande är det viktigt att studenter tidigt får information om kurser och hur de examineras samt att studenter och anställda har kännedom om universitetets regler gällande utbildning, examination, tentamensskrivningar och regler om disciplinära förseelser och åtgärder enligt högskoleförordningen.

Disciplinära åtgärder regleras i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100) och får vidtas mot studenter som

•    med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas
•    stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
•    stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
•    utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). Utöver sexuella trakasserier innefattas trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

Alla anställda vid Stockholms universitet är skyldiga att anmäla disciplinärenden. Vid varje institution (eller motsvarande) ska det finnas en ansvarig person som utreder misstankar om disciplinära förseelser. Om institutionen gör bedömningen att det föreligger en grundad misstanke om disciplinär förseelse ska det skyndsamt anmälas via anmälningsformuläret (länk till höger, uppkoppling mot SU:s nätverk krävs!). Detta innebär att disciplinärenden ska ges hög prioritet. För mer information om disciplinärenden, se Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (Dnr SU FV-2.5.1-2623-16). Observera att anmälningar inte längre ska skickas via mail till registrator utan alltid via webbformuläret.

Särskilda instruktioner för webbformuläret

•  För att komma åt formuläret krävs uppkoppling mot Stockholms universitets nätverk, antingen på plats på universitetet eller via VPN.
•    Fyll i formuläret uppifrån och ned. Formuläret är adaptivt och anpassar sig efter de uppgifter som fylls i. Väljer man t.ex. ” anmälan om fusk” i rullistan för ”typ av förseelse” kommer fälten nedanför att anpassa sig efter detta val. Väljer man sedan typ av fusk i rullistan nedanför görs ytterligare anpassningar.
•    Namnge bifogade filer så att det enkelt går att förstå vad de innehåller.
•    Försök att i så lång utsträckning det är möjligt att bifoga filer i pdf-format. Zip-filer går inte att bifoga.
•    Samtliga uppgifter måste vara på engelska om studenten inte talar svenska. Det innebär att det ibland kan behövas översättning av t.ex. mailkonversationer eller kommentarer som rättande lärare har skrivit på svenska.  
•    Tänk på att samtliga uppgifter i anmälan skickas ut till studenten via e-post. Undvik därför att ta med känsliga uppgifter som inte är absolut nödvändiga för ärendets handläggning.
•    Om du upplever problem med formuläret eller har frågor om hur du ska fylla i det, kontakta disciplinarenden@su.se.