Rektor fattar beslut vid rektorsföredragningen (RF) som äger rum på torsdagar. Huvudregeln är att beslut inte behöver undertecknas fysiskt av rektor. Endast vissa beslut kräver egenhändigt undertecknande, exempelvis anställningsbeslut och avtal/överenskommelser. Övriga beslut och protokoll blir slutgiltiga i enlighet med att beslut/protokoll expedieras eller upprättas. Ärenden som anmäls till RF ska göras enligt särskilda anvisningar och på särskilda mallar, som du hittar nedan.

Avdelningschefen godkänner ärendet genom att maila handläggaren att ärendet kan anmälas till RF. Handläggaren vidarebefordrar avdelningschefens e-postmeddelande samt bifogar aktuella handlingar i ärendet till rf@su.se senast klockan 10.00 på tisdagen för att kunna beslutas på torsdagen samma vecka.

Notera att ärenden ska skickas enskilt, var för sig. Skicka alltså inte flera ärenden i samma e-postmeddelande.

För varje ärende ska två filer skickas in:
•    ett försättsblad i Word-format
•    ett försättsblad och därefter samtliga handlingar i ärendet i en samlad PDF-fil.

Eventuella original som ska undertecknas lämnas (tillsammans med kopia på försättsbladet) i entrén i Bloms hus.

Eventuella original med digital signering ska inte skickas direkt till rektor utan ska bifogas i e-postmeddelandet tillsammans med övriga ordinarie handlingar när ärendet anmäls till rektorsföredragningen. Avtalet kommer att skrivas på av rektor efter rektorsföredragningen och kvittot kommer att skickas till handläggaren.

Efter fattat beslut får föredragande/handläggaren ta del av protokollet från föredragningen samt beslutsdokument i formatet PDF/a via e-post. De eventuella beslut som har egenhändigt undertecknats lämnas i entrén i Bloms hus.

I de fall det ej finns några särskilda beslutshandlingar så måste protokollsutdrag upprättas.

Om beslutet bör läggas in i Styrdokument - Regelboken meddelar handläggaren någon av webbredaktörerna för www.su.se/styrdokument.

Tillfälligt ändrade rutiner vid rektorsföredragingen (fr.o.m. 2020-03-17)

Rektorsföredragningen kommer att fortsätta hållas som  vanligt , men med anledning av att universitetets medarbetare nu arbetar hemifrån kommer vissa rutiner kring rektorsföredragningen att tillfälligt ändras.
-    Original som rektor ska underteckna och som handläggaren har på papper ska som tidigare lämnas in i brevlådan i Bloms hus. Ytterdörren kommer vara låst men alla medarbetare kommer in med sitt vanliga passerkort under kontorstid.
-    Original som rektor ska underteckna och som finns digitalt kan bifogas i mejlet när ärendet skickas in så skriver Ledningssekretariatet ut dem. Observera att originalet ska återfinnas i en egen Word- eller PDF-fil och att det i mejlet ska anges hur många exemplar som ska skrivas ut.
-    I de fall original ska kontrasigneras av handläggare kan detta göras efter att rektor har skrivit på.
-    Samtliga original kommer efter rektorsföredragningen att finnas för avhämtning i brevlådan inne i Bloms hus som vanligt.

Kontaktpersoner för RF är Anna Riddarström och Henrik Lindell på Ledningssekretariatet.