Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans med ansvar för, och insyn i, hela universitets verksamhet.

Universitetsstyrelsen sammanträder sex gånger om året och beslutar bland annat om universitetets budget, årsredovisning, den interna organisationen, internrevision och verksamhetens övergripande inriktning.

Kontakt

Ordförande
Mats Melin

Sekreterare
Anna Riddarström