Rektors beslutsfattande rör främst kärnverksamheten, t.ex. tillsättning av prefekter och professorer, utseende av ledamöter i externa organ m.m. Rektor tecknar också bidrags- och uppdragsavtal över ett visst belopp samt samarbetsavtal av olika slag.

Rektor fattar beslut vid rektorsföredragningen (RF) på torsdagar. Undantag från schemat kan förekomma. Vid Rektorsföredragningen närvarar rektor, prorektor, univresitetsdirektören, kårens ordförande och vice ordförande samt protokollförare från Ledningssekretariatet.

Föredragning av ärenden sker skriftligen av tjänstemän vid universitetsförvaltningen. Avdelningscheferna ansvarar för att underlag inför beslut är korrekta.
Se länkarna nedan för aktuellt schema, information, mallar m.m.