Områdesnämnden har beslutat att anhållan om nyanställning som gästprofessor och adjungerad professor inom Humanvetenskapliga området alltid ska beredas av lärarförslagsnämnd. Områdesnämnden har uppdragit åt fakultetsnämnderna att, där det behövs, justera sina besluts- och delegationsordningar och instruktioner så att detta tydligt framgår.

Beslutet gäller från och med 2017-07-01.