Stockholms universitets miljöledningssystem

Handläggningsordning för Stockholms universitets miljöledningssystem (reviderad 210408)

Policyer

Stockholms universitets miljöpolicy

Miljömål och handlingsplan

Rutin för miljömål och miljöhandlingsplan (56 Kb)

Anvisningar för framtagande av lokala miljöhandlingsplaner (44 Kb)  (reviderad 161212)

Mall för lokal miljöhandlingsplan (177 Kb)

Årshjul (83 Kb)

Verksamhetsrutiner och anvisningar

Rutin för ledningens genomgång (lokal miljöledning)

(reviderad 210215)

Rutin för miljörepresentanter (reviderad 210413)

Avfallsrutiner för Stockholms universitet (444 Kb)  (reviderad 171006)

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar (91 Kb) (reviderad 150323)

Destruktionsintyg narkotika, narkotikakemikalier/narkotikaprekursorer (17 Kb) (reviderad 160610)

Intyg för instrument/apparatur/utrustning/kyl/frys från laborativ verksamhet (32 Kb)

Anvisningar för en minskad energianvändning (69 Kb)

Anvisningar för användning av kontorspapper och trycksaker (41 Kb)

Laboratoriesäkerhetspolicy

Rutin för kemikaliehantering (78 Kb)

Rutiner för miljöavvikelser och förbättringsförslag

Rutin för dokumentation och dokumentstyrning av miljöledningssystemet (89 Kb)

Mall för miljödokument (157 Kb)

Översikt av dokumentation för det systematiska miljöarbetet (49 Kb) (reviderad 150401)

Rutiner för dokument och dokumentstyrning

Rutin för hantering av miljöavvikelser och förbättringsförslag (55 Kb)

Anvisning för hantering av miljöavvikelse och förbättringsförslag (50 Kb)

Rutiner för miljörisker vid nödlägen och olycka

Universitetets miljörisker vid nödlägen och olycka (85 Kb)

Rutin för miljöriskbeödmning i laborativ verksamhet (59 Kb) (reviderad 160115)

Mall för miljöriskbedömning (166 Kb)

Utbildning

Rutin för säkerställande av kunskap och medvetenhet om miljöpåverkan (44 Kb)

Uppföljning

Rutin för mätning och övervakning av miljöprestanda (41 Kb)

Förslag på enkätfrågor om resvanor ITM (140 Kb)

Rutin för utvärdering av bindande krav (38 Kb) (reviderad 160321)

Stockholms universitets klimatavtryck 2016–2020 slutgiltig rapport mars 2021 (1377 Kb)

Miljörevision

Rutin för intern miljörevision (89 Kb)

Mall för miljörevisionsrapporter (177 Kb)  (reviderad 170120)

Mall för återrapportering vid miljörevision (168 Kb)  (reviderad 170928)

Intern miljörevisionsplan för HT 2020 till HT 2022 (77 Kb) (reviderad 201006)

Ständig förbättring

Protokollmall för ledningen genomgång lokal nivå (162 Kb) (reviderad 210408)