Idag finns ungefär 60 procent av medarbetarna inom verksamhetsstödet vid institutioner och centra och verkar lokalt. Resterande 40 procent är anställda i förvaltningen och har i uppdrag att ge stöd till hela universitetet. I ett sammanhållet verksamhetsstöd ska arbetet fungera smidigt och effektivt oavsett om arbetsuppgifterna genomförs vid en institution, i förvaltningen eller i vissa fall gemensamt. Studenter och medarbetare ska enkelt kunna hitta svar på sina frågor och svaren vara samstämmiga oavsett avsändare.

Arbetet med att stärka och skapa ett mer sammanhållet verksamhetsstöd är inlett och organiseras nu vidare. Mål för arbetet är:

  • Stärka arbetet med servicekultur och bemötande med universitetets huvuduppgifter i fokus
  • Skapa förutsättningar för att snabbare kunna förändra och utveckla verksamhetsstödet, bland annat genom att identifiera förbättringsbehov och regelbundet arbeta med att förbättra processerna.  
  • Bättre planering och samordning av större utvecklingsprojekt ledda av förvaltningen som påverkar stora delar av universitetet.

– En av de viktigaste insatserna är att stärka en kultur där medarbetarna inom verksamhetsstödet arbetar med gemensamma mål och ser sitt eget bidrag till universitetets huvuduppgifter, säger verksamhetsutvecklare Malin Cederth Wahlström, som arbetar halvtid med detta projekt och halvtid med andra utvecklingsprojekt.

Fyra processer till en början

För att nå det första av målen, bättre samordning kring större administrativa förändringar och utvecklingsprojekt, har fyra processer valts ut, som alla befinner sig i en fas med ett eller flera större utvecklingsprojekt som påverkar stora delar av universitetet:

  • Studieadministrativa processen
  • Ekonomiprocessen
  • Process för intern och extern kommunikation med hjälp av digitala kanaler
  • Arkivprocessen

Kontakt:

Malin Cederth Wahlström, verksamhetsutvecklare, Avdelningen för forskningsstöd
Tel: 08-16 49 81        
E-post: malin.cederth.wahlstrom@su.se