Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

Kontaktperson: Josefin Fernstad

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021 och kommer att revideras under hösten 2021)

1. Regler

För att förebygga vilseledande vid prov eller liknande är det viktigt att studenter tidigt får information om kurser och hur de examineras samt att studenter och anställda har kännedom om universitetets regler gällande utbildning, examination, tentamensskrivningar och regler om disciplinära förseelser och åtgärder enligt högskoleförordningen.

Disciplinära åtgärder regleras i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100) och får vidtas mot studenter som

 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas
 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
 • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
 • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). Utöver sexuella trakasserier innefattas trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.

Med student avses enligt 1 kap. 4 § högskoleförordningen den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning vid Stockholms universitet. Deltagare i uppdragsutbildning räknas alltså inte som student.

Enligt diskrimineringslagen måste universitetet, vid kännedom om att en student anser sig ha blivit utsatt för trakasserier och/eller sexuella trakasserier, utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna. Kontakta alltid universitetets jämlikhetssamordnare i sådana fall.

Vissa former av disciplinära förseelser, t.ex. störande beteende (hot eller våld), trakasserier (ofredande, sexuellt ofredande eller hatbrott), urkundsförfalskning eller osant intygande, kan också falla under brottsbalken och därmed även föranleda åtal. Beslut om polisanmälan vid urkundsförfalskning eller osant intygande fattas normalt av rektor efter att ärendet prövats av Disciplinnämnden. Polisanmälan om hot, våld, ofredande eller hatbrott görs av den enskilde som utsätts för detta. Sektionen för säkerhet kan ge stöd vid polisanmälan.

Grova förseelser kan även leda till att ärendet hänskjuts till Högskolans avskiljandenämnd.

2. Handläggning

Alla anställda vid Stockholms universitet är skyldiga att anmäla disciplinärenden. Vid varje institution (eller motsvarande) ska det finnas en ansvarig person som utreder misstankar om disciplinära förseelser. Denna person är normalt prefekt eller studierektor. Alla misstankar om disciplinära förseelser ska skyndsamt anmälas till prefekten eller av prefekten utsedd person. Huvudansvaret för att ärendet blir tillräckligt utrett ligger på myndigheten, inte på den enskilde. Institutionen måste därför utreda det inträffade tillräckligt noggrant för att kunna avgöra om det föreligger en grundad misstanke om disciplinär förseelse.

Misstanken ska vila på en objektiv grund och inte enbart vara en subjektiv intuition. Även en misstanke med mycket svagt stöd i fakta kan dock vara tillräcklig för en anmälan. Notera dock att i fråga om vilseledande ska anmälan endast göras om vilseledandet skett vid prov eller när annan studieprestation ska bedömas och inte vid inlämning av utkast eller liknande som inkommit under arbetets gång.

Om institutionen bedömer att misstanke om disciplinär förseelse föreligger ska institutionen i normalfallet kontakta studenten och förklara att en utredning pågår, samt efterhöra studentens version av det inträffade. Detta bör ske innan anmälan till rektor görs. När flera studenter berörs, såsom vid otillåtet samarbete eller om en student misstänks ha plagierat en kurskamrats arbete, ska institutionen normalt efterhöra båda studenternas uppfattning. Vid oklarheter och frågor under utredningen ska institutionen kontakta handläggare vid Avdelningen för planering och ledningsstöd.

Studenten får till dess ärendet avgjorts fortsätta delta i undervisning, prov och annan verksamhet inom ramen för utbildningen. Det får inte förekomma disciplinära åtgärder på institutionsnivå utan sådana beslut ska alltid fattas av rektor eller Disciplinnämnd.

Om institutionen gör bedömningen att det föreligger en grundad misstanke om disciplinär förseelse ska det skyndsamt anmälas till rektor. Detta innebär att disciplinärenden ska ges hög prioritet. Anmälan ska ställas till rektor men skickas in digitalt som en PDF-fil till registrator@su.se. Om studenten inte kan svenska ska anmälan göras på engelska. Anmälan till rektor om grundad misstanke om disciplinär förseelse ska vara komplett och innehålla följande underlag och i den ordningsföljd som anges:

 • Följebrev/missiv från prefekt med information om studentens namn, personnummer och adress i Sverige samt vilken typ av misstänkt förseelse anmälan avser (till exempel otillåtet samarbete). Missivet ska vidare innehålla namn och omfattning på den kurs och delkurs där den misstänkta förseelsen inträffat, examinationens poängvärde, var i utbildningen studenten befinner sig samt en kortfattad redogörelse för det inträffade. Om behov finns att avstänga en student från tillträde till vissa lokaler inom universitetet ska institutionen framföra det, gärna redan i anmälan.
 • En så uttömmande redogörelse för det inträffade som möjligt.
 • Ladokutdrag för studenten.
 • Noteringar från samtal eller annan kontakt som institutionen haft med studenten angående misstanken.
 • Vid misstanke om otillåtna anteckningar ska kopior av dessa bifogas om sådana finns.
 • Eventuell rapport från textmatchningsverktyg.
 • Vid misstanke om plagiat ska den inlämnade uppgiften och relevanta utdrag ur originalkällan bifogas, med de plagierade styckena markerade. Observera att markeringar ska göras i både den inlämnade uppgiften och i originalkällan.
 • Eventuella ordningsregler.
 • Kursplan, kursanvisningar och övrig information som studenterna fått angående vad som var tillåtet respektive otillåtet.
 • Övrig information som kan ha betydelse för utredningen.

Normalt ska en anmälan per student skickas in till rektor även om fler studenter t.ex. misstänks ha vilselett med samma typ av förseelse vid samma examinationstillfälle. En gemensam anmälan ska göras om studenter har skrivit ett arbete tillsammans, t.ex. ett grupparbete, om man misstänker plagiering alternativt otillåtet samarbete mellan studenter eller om en student misstänks ha fått otillåten hjälp av en kurskamrat.

Efter att institutionens anmälan har inkommit till rektor får institutionen en bekräftelse på mottagen anmälan samt information om vem som är handläggare. Om handläggaren bedömer att ärendet behöver kompletteras ska institutionen skyndsamt skicka in en komplettering. Studenten ges sedan möjlighet att yttra sig över anmälan. Vid behov utreds ärendet ytterligare. Därefter beslutar rektor om ärendet ska hänskjutas till Disciplinnämnden, om varning ska utdelas eller om ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd. Studenten har rätt att få ett beslut av rektor om varning prövat av Disciplinnämnden.

Ärenden som hanteras av Disciplinnämnden ska utredas noggrant. Det är Disciplinnämndens ansvar att ge berörda studenter tillfälle att uttala sig i ärendet inför nämnden. Anmälda studenter har även rätt att närvara i ärenden som berör dem när andra uttalar sig inför nämnden, om inte särskilda skäl talar mot det. Disciplinnämnden avgör efter enskild överläggning vid sammanträdet om disciplinära åtgärder ska vidtas mot studenten.

Ledamöterna i Stockholms universitets Disciplinnämnd är rektor (ordförande), en lagfaren ledamot, en företrädare för lärarna (utses för tre år) och två representanter för studenterna (utses för ett år). Om rektor inte kan närvara träder prorektor i rektors ställe. Även övriga ledamöter har suppleanter. Disciplinnämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden och den lagfarna ledamoten.

3. Konsekvenser

Om ett ärende hänskjuts till Disciplinnämnden, får rektor efter samråd med den lagfarne ledamoten med omedelbar verkan tillfälligt (interimistiskt) avstänga studenten från verksamheten vid universitetet. Beslutet om tillfällig avstängning gäller till dess ärendet har prövats av Disciplinnämnden, dock längst under en månad.

Disciplinnämnden kan besluta att antingen lämna ärendet utan åtgärd, att utdela en varning eller att avstänga studenten från studier.

För det fall Disciplinnämnden beslutar om avstängning börjar denna normalt gälla från och med den dag då beslutet fattades och varar i maximalt sex månader under terminstid. Beslutet ska genast delges den berörda studenten, berörd institution, berört områdes-/fakultetskansli, Studentavdelningen, IT-avdelningen, Stockholms universitetsbibliotek (SUB) och Centrala studiestödsnämnden (CSN). Beslutet delges även andra institutioner där studenten är registrerad. Vid avstängning av student pga. störande beteende eller trakasserier ska beslutet även delges Tekniska avdelningen.

När en student tilldelas en varning eller ett ärende lämnas utan vidare åtgärd delges beslutet den berörda studenten, berörd institution och berört områdes-/fakultetskansli. Vid varning av student pga. störande beteende eller trakasserier ska beslutet även delges Tekniska avdelningen.

Beslutet om avstängning innebär att studenten under avstängningen inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för all utbildning vid Stockholms universitet och inte heller utnyttja SUB. Student som avstängts från universitetet är i princip skyldig att återbetala studiemedel för den tid som avstängningen avser, eftersom en avstängning räknas som ett avbrott i studierna. Ett beslut om avstängning får begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom universitetet.

4. Överklagande

Studenten kan överklaga ett beslut av Disciplinnämnden om varning eller avstängning till Förvaltningsrätten i Stockholm. Beslut av rektor eller Disciplinnämnden om att lämna ett ärende utan åtgärd kan inte överklagas.

Överklagandet ska vara skriftligt och ange det överklagade beslutet, den ändring av beslutet som begärs samt de skäl som åberopas för överklagandet. Överklagandet ska ha inkommit till Stockholms universitet inom tre veckor från den dag då studenten fick del av beslutet.

5. Rättning av examinationsuppgift

Endast examinatorn får avgöra om en examinationsuppgift ska examineras eller inte. Nedanstående resonemang är till för att ge examinatorn vägledning inför ett sådant beslut. Rektor rekommenderar att examinationen normalt skjuts upp till dess att ärendet avgjorts av rektor eller Disciplinnämnd.

Examinatorn är inte skyldig att examinera en student som har befunnits skyldig till någon form av vilseledande vid prov eller liknande eftersom examinationsuppgiften då normalt betraktas som ogiltig. I undantagsfall kan det vara motiverat att examinera en student trots att studenten har gjort sig skyldig till vilseledande vid prov eller liknande. Examinatorn kan anse att en student som t.ex. har haft med sig otillåtet hjälpmedel till examinationstillfället har blivit ertappad i ett så tidigt stadium att studenten uppenbart inte har haft någon möjlighet att använda hjälpmedlet. Examinatorn är dock inte skyldig att examinera studenten i en sådan situation eftersom studenten har överträtt en ordningsregel.

Student som inte har gjort sig skyldig till vilseledande vid prov eller liknande bör examineras. Examinatorn kan dock i vissa fall besluta att examinationsuppgiften är ogiltig trots att studenten inte har gjort sig skyldig till något vilseledande. Studenten kan t.ex. ha haft med sig ett otillåtet hjälpmedel till examinationstillfället utan att Disciplinnämnden har funnit att det finns förutsättningar att utdela någon disciplinär påföljd.

Oftast uppkommer misstanke om vilseledande i samband med ett examinationstillfälle eller när examinationsuppgiften rättas. Om examinationsuppgiften har godkänts innan en misstanke om vilseledande uppdagas, kan examinatorn återkalla sitt betygsbeslut, om rektor eller Disciplinnämnden har fattat beslut om att studenten har gjort sig skyldig till vilseledande. Ett gynnande beslut kan ändras om beslutet har blivit oriktigt till följd av vilseledande från den enskildes sida. Examinatorn kan alltså återkalla ett betygsbeslut och examinatorns beslut kan inte överklagas. Studenten bör dock ges möjlighet att yttra sig i frågan innan ett betyg återkallas. Kontakta alltid ansvarig handläggare vid Avdelningen för planering och ledningsstöd innan ett betyg återkallas.