Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Ulf Nyman

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021)

Bakgrund

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden fattade 2010-12-02 beslut om att inte tillåta antagning av forskarstuderande när det i finansieringsplanen ingår stipendier för vilka mottagaren riskerar att bli återbetalningsskyldig. Förslag har framkommit om att göra detta till en regel för hela Stockholms universitet, och efter avstämning med vicerektorerna och med områdeskanslierna noteras att det finns tydligt stöd för ett sådant beslut. Förslag finns också om att pröva om beslutet då även ska inkludera postdoktorer med stipendiefinansiering.

På nationell nivå har frågan om stipendier med villkor om återbetalning tidigare tagits upp. SUHF:s styrelse gav i februari 2015 Kerstin Tham, dåvarande prorektor vid Karolinska institutet, i uppdrag att kartlägga vissa omständigheter kring doktoranders försörjning, som bland annat inkluderade stipendier med återbetalningskrav. Kerstin Tham presenterade sin rapport för SUHF:s styrelse i september 2015, och den var sedan uppe som en punkt på SUHF:s förbundsförsamling i oktober samma år. Från förbundsförsamlingens protokoll kan man läsa: ”Kerstin Tham redovisade uppdraget att kartlägga återbetalnings- och återvändandekrav för internationellt finansierade stipendiefinansierade doktorander med rekommendationer. Förbundsförsamlingen beslutade att bordlägga frågan tills Forskarkarriärutredningen (U2015:05) lagt fram sina förslag. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 31 mars 2016.” I Forskarkarriärutredningen hänvisas till SUHF-rapporten, men i frågan om villkorade stipendier ger inte utredningen några andra rekommendationer än att lärosäten med stipendiater ska ha tillgång till stipendieavtalen samt ha lärosätesgemensamma riktlinjer för hur sådana krav ska hanteras. Frågan har sedan dess inte lyfts inom SUHF igen.

Ställningstagande

Det Tham gör i sin rapport är att dra en skiljelinje mellan å ena sidan krav som påverkar lärosätets ansvar, det vill säga utbildning och examination, och å andra sidan krav som ställs på stipendiaten och som regleras i kontrakt/avtal med finansiären.

Rapportens rekommendation är därför att lärosäten inte ska anta sökande med stipendieavtal som innehåller krav som försämrar studievillkoren för doktoranden i jämförelse med de villkor som gäller för övriga doktorander vid lärosätet eller inkräktar på lärosätets rätt att bestämma hur utbildningen bedrivs eller examineras. Av detta följer att då inte acceptera följande krav från finansiär:

-    Krav på återbetalning om doktoranden inte uppnår examensmålen och därmed inte kan erhålla sin examen.
-    Krav på lärosätet eller handledaren att rapportera till finansiären om planering, innehåll och genomförande av den enskilde doktorandens utbildning.

I enlighet med rapportens resonemang rekommenderas lärosäten att acceptera följande krav från finansiär, då det snarast är den enskildes sak att bedöma om kraven, inklusive eventuella sanktioner som t.ex. återbetalning vid avtalsbrott, är rimliga:

-    Krav på återvändande till hemlandet efter avlagd examen.
-    Krav på arbete vid hemmainstitution eller motsvarande vid återvändandet efter examen.

De resonemang och rekommendationer som Kerstin Thams rapport innehåller kan även utgöra grund för ett beslut för Stockholms universitet. Detta skulle medföra en något mer restriktiv beslutsformulering än den som Naturvetenskapliga fakultetsnämnden tidigare beslutat om.

Att begränsa användandet av motsvarande stipendier även för postdoktorer har övervägts, men eftersom dessa inte rör utbildning och examination är det svårt att argumentera för sådana restriktioner. Stipendier för postdoktorer rör endast krav som bör vara den enskildes sak att bedöma, och därför görs inga sådan begränsningar från universitetets sida.

Beslut

Rektor beslutar att inte tillåta antagning av forskarstuderande när det i finansieringsplanen ställs krav på:

•    återbetalning om doktoranden inte uppnår examensmålen och därmed inte kan erhålla sin examen, eller
•    lärosätet eller handledaren att rapportera till finansiären om planering, innehåll och genomförande av den enskilde doktorandens utbildning.