Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Lovisa af Petersens och Josefin Fernstad

Observera att dokumentet återfinns i sin helhelt i PDF-filen längst ner. Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022 och kommer att revideras under hösten.

Vid Stockholms universitet bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I detta dokument återges de författningar och regler som gäller nationellt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt Stockholms universitets lokala d.v.s. gemensamma regler som gäller generellt för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå.  
Det grundläggande (nationella) regelverket återfinns i högskolelagen (HL) (1992:1434) och högskoleförordningen (HF) (1993:100). Andra i dokumentet refererade lagar och förordningar är myndighetsförordningen (2007:515), förvaltningslagen (FL) (2017:900), språklagen
(2009:600), avgiftsförordningen (1992:191), diskrimineringslagen (2008:567), tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Till de nationella reglerna får även räknas beslut som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Justitieombudsmannen (JO) fattat, t.ex. efter studentanmälan, liksom rekommendationer som UKÄ utformat i samband med tillsynsbesök och i skrifter, ff.a. i rapporten Rättssäker examination 2020. 

Stockholms universitets lokala regler bygger på nationella lagar och förordningar samt de beslut och rekommendationer som nämns i föregående stycke. Dessutom följer universitetet i sina lokala regler Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem (REK 2011-1) samt redovisning av betyg i enlighet med ECTS (REK 2009-4). I dokumentet hänvisas även till flera universitetsstyrelse- och rektorsbeslut som återfinns i Styrdokument – Regelboken vid Stockholms universitet som finns på medarbetarwebben: Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Antagningsordning för utbildning på forskarnivå, Lokal examensordning, Regler för disciplinärenden, Regler för salstentamen, Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare (AOSU), Regler för studentinflytande, Språkpolicy, Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning, Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande och olika beslut som rör arkivering och gallring. Dessutom har Rättssekretariatets Handbok i ärendehandläggning använts.

Vid Stockholms universitet ansvarar respektive områdesnämnd för utbildningen inom sin/a fakultet/er, om inte annat är föreskrivet. Se vidare i Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet.

Utöver dessa regler, som beslutas av rektor, kan områdesnämnderna besluta om ytterligare riktlinjer och regler för utbildning och examination som gäller inom respektive områdes verksamhet.  

Reglerna ska tillämpas fr.o.m. 2020-12-01 för nya kurs- och utbildningsplaner samt för äldre kurs- och utbildningsplaner som revideras. De nya reglerna för punkt 1.5 kursvärderingar och kursrapporter ska tillämpas fr.o.m. 2021-01-18.