Inledning

För att säkerställa en samlad dokumentation, spårbarhet och kontinuitet i arbetsuppgifterna samt för att minimera risken för personberoende ska samtliga beställningar registreras i Serviceportalen. Det är endast den medarbetare som tilldelats funktionsansvar för nyckel- och passerkort som är behörig att göra beställningar gällande öppettider. Funktionsansvaret registreras i Kontohantering av SUKAT-ansvarig på respektive avdelning/sektion.

Öppettider

Öppettider beställs senast fem arbetsdagar innan önskad ändring genom Serviceportalen.  Ifall beställningen gäller flertalet nybeställningar eller förändringar i öppettider finns möjligheten att bifoga ett dokument istället för att fylla i fälten.

Passerkort till personal

Enstaka kort beställs senast tre arbetsdagar innan önskad uthämtning i Servicecenter genom Serviceportalen. Kortinnehavaren ska personligen hämta ut kortet mot uppvisande av legitimation. Önskas en stor mängd kort beställs dessa fem dagar innan uthämtning. 

Vid beställning ska följande uppges:

  • För- och efternamn på kortinnehavaren
  • Personnummer
  • Institutionstillhörighet
  • Önskad behörighetskategori
  • Giltighetstid, dock max. 5 år från beställningsdatum.

Nycklar till personal

Enstaka nycklar beställs senast tre arbetsdagar innan önskad uthämtning i Servicecenter genom Serviceportalen. Nyckelhavaren ska personligen hämta ut nyckeln mot uppvisande av legitimation. Önskas en stor mängd nycklar beställs dessa fem dagar innan uthämtning. 

Vid beställning ska följande uppges:

  • För- och efternamn på nyckelinnehavaren
  • Personnummer
  • Institutionstillhörighet
  • Nyckelmärkning

Passerkort till entreprenörer

Enstaka kort beställs senast tre arbetsdagar innan önskad uthämtning i Servicecenter genom Serviceportalen. Kortinnehavaren ska personligen hämta ut kortet mot uppvisande av legitimation.
Önskas en stor mängd kort beställs dessa fem dagar innan uthämtning. 

Vid beställning ska följande uppges:

Entreprenörer och arbeten i känsliga lokaler

Ifall arbeten ska utföras på Arrhenius ansvarar kortbeställaren/projektledaren för att tillse att berörd/-a institution/-er meddelas i god tid. 

På Stockholms universitet finns utrymmen med skyddsklass 3, vilket innebär att särskild behörighet krävs för tillträde till dessa områden. Behörighet till skyddsklass 3-områden och känsliga lokaler måste skickas in direkt från kontaktperson på respektive avdelning/institution, därför är det viktigt att vara ute i god tid med sin beställning. Områden och kontaktpersoner för dessa finns listade i: 

Bilaga 1 – Beställningar av öppettider, passerkort och nycklar (114 Kb)

Bilaga 2 – Beställningar av öppettider, passerkort och nycklar (115 Kb) .