Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen
Kontaktperson: Mikael Corell

Rutin för att få behörighet att använda påfyllningsanläggningen för flytande kväve

Arbete med flytande kväve är förknippat med allvarliga arbetsmiljörisker såsom kvävning och förfrysningsskador. Arbetsmiljöansvar för arbetsmoment med flytande kväve ligger hos respektive prefekt och varje aktivitet med flytande kväve bör vara riskbedömd (AFS2001:1). Lokal institutionsrutin för hantering, transport och arbete med flytande kväve skall finnas.

Obligatorisk instruktion för behörighet att använda påfyllningsanläggningen

För att säkerställa korrekt handhavande av SU-butikens påfyllningsanläggning samt informera om nödlägesrutiner vid tillbud/olyckor måste användare ha genomgått SU-butikens introduktion. Introduktionen ges regelbundet och anmälan görs genom SU-butikens websida.

Institutioner med hög användning av flytande kväve kan också utse egna instruktörer i samråd med SU-butiken/Fastighetsavdelningen.

Efter genomgången introduktion får användaren behörighet till anläggningen genom institutionens laboratoriesäkerhetssamordnare eller prefekt. Användaren måste lämna en skriftlig bekräftelse till laboratoriesäkerhetssamordnaren eller prefekten efter genomgången introduktion samt att hen förstått denna och kommer att följa säkerhetsinstruktionerna och rutinerna. Laboratoriesäkerhetssamordnaren eller prefekten skall även tillse att användaren får del av de lokala skriftliga rutinerna och riskbedömningarna. Behörighet till anläggningen ansöks genom ett ärende i Serviceportalen utav nyckel- och passerkortansvarig på institutionen. För schematisk beskrivning av ärendegången se Bilaga 1 – Flödesschema flytande kväve (115 Kb)

Alternativ påfyllning

Om medarbetare inte har behov eller inte vill fylla själv kan SU-butiken, i mån av resurser, hjälpa till med påfyllningen mot en kostnad. Detta beställs av institutionen genom Serviceportalen. Även interntransport kan beställas i Serviceportalen.