Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen
Kontaktperson: Thomas Markdalen

Inledning

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand samt hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk karaktär, såsom anskaffande av utrustning för brandsläckning, eller organisatorisk karaktär, såsom brandskyddsutbildningar, brandskyddskontroller och kunskap att hantera en brand och/eller en utrymningssituation.

Arbetsgivarens ansvar tydliggörs ytterligare genom Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2020:1) Arbetsplatsens utformning. Arbetsgivaren ansvarar för att samtliga arbetstagare vet vad som ska göras vid en nödsituation, om det till exempel börjar brinna eller om gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera. Om man behöver utrymma ska alla arbetstagare kunna utrymma snabbt och säkert. För att säkerhetsställa detta ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för utrymning och att dessa är välkända för de egna medarbetarna.

För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddsarbetet dokumenteras och följs upp.  

Utrymningsrutin vid brand och/eller utrymningslarm

Vid ett snabbt brandförlopp (stor brand):
Hjälp till att snabbt utrymma lokalen och larma 112. Uppge ditt namn, vad som hänt, adress där branden uppstått, våningsplan, utrymme samt om personer kan finnas kvar i byggnaden.

Vid kontrollerat förlopp ska all personal:

 • Om det är möjligt släck mindre brand och stäng dörren till utrymmet.
 • Den/de som inte släcker branden ska gå direkt till återsamlingsplatsen via utrymningsväg som inte är rökfylld. Ta med eventuella besökare till återsamlingsplatsen. Ta endast med personliga tillhörigheter t.ex. hemnycklar, telefon och ytterkläder om det är möjligt utan att utsätta dig själv eller andra för fara.

Utrymningsledare:

 • Ta på utrymningsledarvästarna.
 • Ta med namnlistan på medarbetare och penna om dessa finns att tillgå.
 • Beordra all personal att utrymma arbetsplatsen.
 • Om möjligt sök igenom era utrymmen för att säkerställa att alla har utrymt.
 • Vid synlig brand eller brandrök ring 112 när ni kommer ut i säker miljö inomhus eller utomhus. Uppge till larmcentralen:
  - namn,
  - vad som hänt,
  - adress till där branden uppstått,
  - våningsplan samt
  - om personer kan finnas kvar i byggnaden.
 • Gå till återsamlingsplatsen. Återsamlingsplats finns utmärkta i utrymningsplanerna.

 • Välj ut en utrymningsledare eller annan person som ger följande information till räddningsledare från räddningstjänsten:
  - Vilket våningsplan, och om möjligt vilket utrymme, branden uppstått.
  - Om det kan finnas människor kvar i genomsökta utrymmen.
  - Särskilda risker som kan föreligga vid rökdykarinsatsen. Ge räddningsledaren insatsplan. Insatsplan är ett bra underlag för att göra räddningsinsats.

Väktarnas uppgift vid brand och/eller utrymningslarm:

 • Inte riskera sin egen hälsa och i möjligaste mån hålla sig på avstånd från larmande lokaler.
 • Möta räddningstjänsten vid brandlarmscentralen.
 • Vara behjälplig med utrymning av lokalerna samt assistera utrymningsledare och samverka med räddningstjänsten.
 • Är fastigheten under utrymning övergår väktares primära uppdrag till att bistå med hjälp till utrymning. Väktare ska då befinna sig i närheten av utgångar från fastigheten, samverka med utrymningsledare och hänvisa till anvisade återsamlingsplatser.
 • Väktare ska även tillse att inga personer återvänder in i fastigheten innan faran är över.

Efter avslutad räddningsinsatsinsats ger räddningsledaren, eller väktare på uppdrag av räddningsledaren, klartecken att man kan återgå in till sin arbetsplats.