Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

Kontaktperson: Mikael Corell

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021)

Inledning

Stockholms universitet hanterar kemiska, biologiska produkter och strålkällor samt fysiska riskkällor. Felaktig hantering av dessa kan leda till en negativ påverkan på både människors hälsa och miljön. Stockholms universitets laboratoriesäkerhetspolicy är en avsiktsförklaring och ger ramar för verksamheternas systematiska arbetsmiljö- och miljöarbete. Laboratoriesäkerhetspolicyn omfattar områdena miljö, arbetsmiljö och säkerhet, vilket inkluderar strålsäkerhet, kemikaliesäkerhet, hantering av brandfarliga och explosiva varor, biosäkerhet, elsäkerhet samt övriga arbetsmiljörisker kopplade till laborativ verksamhet. Genom att följa universitets laboratoriesäkerhetspolicy samt följa styr- och stöddokument för laboratoriesäkerhet, minimeras risker och miljömässig hantering uppnås.

Laboratoriesäkerhetspolicy

Med syfte att ständigt förbättra laboratoriesäkerheten vid Stockholms universitet ska laborativa verksamheter:

  • Där det är möjligt, arbeta efter högre krav än de rättsliga regler och minimikrav som ställs på verksamheten.
  • Avsätta resurser för att bedriva ett systematiskt och proaktivt laboratoriesäkerhetsarbete i den egna verksamheten.
  • Verka för att den kompetens som finns inom universitetet tas tillvara genom ett kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kärnverksamhet och verksamhetsstöd.
  • Upprätta riskbedömningar som inkluderar miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsrisker innan laboratoriearbete påbörjas.
  • Verka för att handhavandet av kemiska och biologiska produkter, strålkällor samt fysiska riskkällor sker på ett säkert sätt från både ett miljö- och ett arbetsmiljöperspektiv genom kompetensutveckling inom laboratoriesäkerhet för berörda medarbetare, studenter och andra verksamma inom universitetet.
  • Verka för att utsläpp till luft, vatten och mark minimeras.
  • Verka för att substitutionsprincipen tillämpas, dvs. byta ut farliga kemiska produkter och metoder där det är möjligt, och då utbyte inte är möjligt minimera användningen av farliga kemiska produkter och metoder.
  • Förvara samtliga kemiska och biologiska produkter samt strålkällor säkert och i enlighet med myndighetskrav.

Ansvar

Rektor är ytterst ansvarig för att lagar och regler efterföljs. För att kunna säkerställa detta har rektor delegerat arbetsuppgifter gällande laboratoriesäkerhet till vicerektorerna/dekanerna/universitetsdirektören, som i sin tur fördelat vidare arbetsuppgifter till prefekter/motsvarande. Prefekt/motsvarande kan välja att fördela vidare arbetsuppgifter till andra chefer på sin institution/motsvarande.
Alla medarbetare och studenter vid Stockholms universitet har en skyldighet att följa de lagar och föreskrifter som finns inom områdena miljö, arbetsmiljö, studiemiljö och säkerhet samt att följa de policys, regler och rutiner/motsvarande som arbetsgivaren/utbildningsanordnaren beslutat om.