Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

Kontaktperson: Nellie Grenius

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021)

Inledning

Effektiva kontroller av export av produkter med dubbla användningsområden är nödvändigt för att säkerställa att massförstörelsevapen och destabiliserande anhopningar av konventionella vapen inte kommer i orätta händer1. Exportkontroll avser åtgärder som antas av Sverige, EU, USA och andra regeringar runt om i världen för att förebygga spridningen av massförstörelsevapen samt missbruk av konventionella vapen och krigsmateriel.
 
Alla aktörer som exporterar produkter med dubbla användningsområden måste följa strategiska handelskontrollkrav som införts genom Europeiska unionens och medlemsstaternas lagar och andra författningar. Samtliga aktörer måste avstå från att delta i transaktioner där det finns farhågor om att produkterna i slutändan kan komma att användas för militära ändamål. Bestämmelserna är juridiskt bindande med civila och straffrättsliga påföljder vid överträdelser.

Då forskning kan ha både civil och militär användning åligger det Stockholms universitet att säkerställa att frågor kring export av kontrollerade produkter hanteras i enlighet med gällande lagar och regler. Stockholms universitet måste därför säkra att inga exportkontrollerade produkter, information, tekniskt bistånd eller andra tjänster exporteras till utlandet utan att det först klarlagts om tillståndskrav föreligger. I de fall en produkt omfattas av exportkontroll ska tillstånd sökas enligt gällande regelverk.

Syfte

Syftet är att medvetandegöra vikten av exportkontrollefterlevnad för Stockholms universitets personal och därmed säkerställa att de exportkontroll, och sanktionsbestämmelser, som gäller för verksamheten inte överträds. 

Ansvar

Ytterst ansvarig för verksamhet kopplad till exportkontroll är rektor. Rektor har därefter utsett universitetsdirektör som huvudansvarig för exportkontrollhanteringen vid universitetet.

Säkerhetschef ansvarar för bevakning av utvecklingen inom området, samordning, uppföljning, rapportering till tillståndsmyndighet och deklaration enligt gällande regelverk.

Vid de institutioner som i sin verksamhet hanterar produkter som omfattas av exportkontroll ansvarar prefekt/motsvarande för att kontaktperson med särskilt ansvar finns utsedd. Prefekt/motsvarande ansvarar även för att regelverket gällande exportkontroll implementeras vid den egna institutionen och för att centralt placerad exportkontrollhandläggare informeras om att en klassificerad produkt är aktuell för överföring till EU-land eller export till tredje land.  

Innan överföring eller export av produkter med dubbla användningsområden genomförs ska utsedda kontaktpersoner vid institution/motsvarande som i sin verksamhet hanterar produkten, med stöd från exportkontrollhandläggare, klassificera produkten i enlighet med förordning
(EG) nr. 428/20092. Exportkontrollhandläggaren söker därefter erforderliga tillstånd för överföring/export hos tillståndsmyndighet.

Forskare, doktorander, teknisk/administrativ personal, forskningschefer och konsulter vars aktiviteter kan innebära fysisk export, elektronisk överföring av data eller annan överföring av information, programvara eller teknik som listas som produkter med dubbla användningsområden enlig förordning (EG) nr. 428/2009 har skyldighet att beakta och följa dessa regler.

Principer för exportkontroll

För att säkerställa att Stockholms universitet efterlever de regler som stipuleras i exportkontrollregelverket gäller följande

1.    Alla anställda och doktorander som bedriver forskning inom relevanta discipliner ska göras medvetna om hur exportkontrollreglerna ska appliceras på deras verksamhet. Detta ska göras genom tillhandahållande av uppdaterad information, vägledning, support, råd och kontinuerlig utbildning.

2.    Vid anskaffande av produkter som är föremål för amerikansk exportkontroll ska regelverk för vidareexport särskilt beaktas.

3.    Regelverket för produkter med dubbla användningsområden, krigsmateriel samt kemikalier ska efterlevas genom att ålägga samtliga berörda forskare och övrig personal att, inför överföring eller export, fastställa om den egna verksamheten, utrustning och/eller material är föremål för exportkontroll eller sanktioner.

4.    All verksamhet och forskning som berörs av sanktioner och embargon ska identifieras och beaktas.

5.    Överföring eller export av produkter som omfattas av exportkontroll får inte ske utan att tillstånd från ansvarig myndighet inhämtats samt att alla nödvändiga åtgärder vidtagits för att säkerställa att villkoren i tillstånden är fullt implementerade.

6.    Om eventuella överträdelser upptäcks ska berörda tillsynsmyndigheter underrättas och nödvändiga åtgärder vidtas.

7.    Ärendehantering ska dokumenteras och följas upp genom regelbundna kontroller samt årliga revisioner för att säkerställa att dessa principer efterlevs.