Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Marie Högström

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022.) 
 

Inledning

Prefekten utses för tre år och uppdraget kan förlängas en, eventuellt två gånger. Endast om det finns särskilda skäl får den sammanhängande tiden överstiga nio år. Mandatperioden löper normalt från den första augusti och rektors beslut om utnämning bör fattas i god tid dessförinnan. Prefekt kan utses för kortare period om det finns organisatoriska eller andra skäl. Med prefekt avses i tillämpliga delar även föreståndare och ställföreträdande prefekt och ställföreträdande föreståndare.

Policy

Dekanus föreslår prefekt och ställföreträdande prefekt. Av föreslagna personer ska en vara man och en vara kvinna. Om detta inte är möjligt ska det särskilt motiveras. Den som utses som prefekt bör vara professor. Vicerektor, dekanus, prodekanus, vicedekanus eller sektionsdekanus kan inte utses till prefekt. Respektive fakultetskansli ansvarar för beredning av ärendet, inklusive beaktande av MBL-förfarandet. Institutionens personalkostnader föregående år ligger till grund för uppdragstilläggets storlek. När personalkostnaderna överstiger de brytpunkter som framgår av dokumentet ”Uppdragstillägg för prefekter”, höjs uppdragstillägget fr.o.m. första augusti året efter. Om personalkostnaderna minskar så att det skulle medföra en minskning av uppdragstillägget genomförs denna minskning först vid byte av innehavare av prefektuppdraget eller vid omförordnande. Under särskilda omständigheter kan rektor besluta om avsteg från schablonen.

Anvisningar

Riktlinjerna kommer att kompletteras med anvisningar framtagna av Personalavdelningen. Se relaterade dokument.

Ansvar

Rektor utser prefekt, föreståndare, ställföreträdande prefekt och ställföreträdande föreståndare.