Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Kristina Löfstedt

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022.
Avser biträdande lektorer som anställdes enligt SFS 2012:523.)


Rektor beslutar att de personer som har anställts eller kommer att anställas som biträdande lektor vid universitetet med stöd av nu gällande regler i högskoleförordningen (2001:211) medges rätt att ansöka om befordran till anställning tills vidare som universitetslektor så länge anställningen pågår. Prövningen ska ske med tillämpning av regler i högskoleförordningen (2001:211) i dess lydelse som gäller fram till 2010-12-31 samt Anställningsordning för anställning av lärare (AOSU) beslutad av rektor 2008-04-16, dnr SU 601-1109-08. Vid tillämpning av denna bestämmelse ska de uppgifter som en fakultetsnämnd eller ett motsvarande organ ansvarar för i stället handhas av de personer eller den grupp av personer som universitetet beslutar.