Ansvarig enhet: Personalavdelningen
(Personalbyrån fr.o.m. 2008-01-01 Personalavdelningen, ändring enligt R 2010-02-11.)

Kontaktperson: Emma Schiött

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022.
2013: Villkorsavtal-SU har ersatt ALFA.
2021: Med formuleringen prefekter/motsvarande avses prefekt, föreståndare direkt underställd dekanus och/eller avdelningschef inom förvaltningen.
Med formuleringen institution/motsvarande avses institution, centrumbildning under fakultet och förvaltningsavdelning.)

 

Enligt ALFA, bilaga 5, 5 § ska planeringen av årsarbetstiden ske i samråd med berörd lärare utifrån verksamhetens krav och en helhetssyn på lärarens arbetsuppgifter och arbetssituation.

Prefekten/föreståndaren har ansvar för planering och ledning av verksamhet och personal vid institutionen/motsvarande. Följande gäller när en anställd lärare vid universitetet utför arbetsuppgifter vid annan institution/motsvarande än den där den anställde har sin organisatoriska placering och regelmässigt tjänstgör.

  1. För att få en helhetssyn av lärarens arbetsuppgifter ska samråd ske på förhand med prefekten/föreståndaren på den ordinarie arbetsplatsen innan överenskommelse träffas om arbete vid annan institution/motsvarande.
  2. Det ankommer på prefekten/föreståndaren vid den anställdes institution/motsvarande att fastställa om arbetsuppgifterna skall ingå i den ordinarie tjänstgöringsplanen eller omfördelas. Om detta inte är möjligt kan ersättning i form av mertidstillägg, övertidstillägg eller kompensationsledighet för utfört arbete utgå till den anställde.
  3. Ersättning för det arbete som en anställd lärare utför vid annan institution/motsvarande inom universitetet ska faktureras av den institution/motsvarande vid vilken läraren har sin organisatoriska placering.

    Mertid och övertid ska alltid konteras på den institution där läraren har sin organisatoriska placering som krediteras när fakturan har betalats.

Bestämmelser om omfördelning av arbetsuppgifter och om ersättning för mertid och övertid samt timersättning till professorer i vissa fall finns i 9, 10 och 10 a §§ i det lokala arbetstidsavtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Stockholms universitet.

Det bör observeras att reglerna om ersättning för timundervisning m.m. enligt det lokala kollektivavtalet om ersättning till vissa arbetstagare med kortvariga anställningar endast gäller den som inte har läraranställning vid universitetet.