Ansvarig enhet: Personalavdelningen
(Personalbyrån   fr.o.m. 2008-01-01 Personalavdelningen, ändring enligt R 2010-02-11.)

Kontaktperson: Marie Högström

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022.
2020: I sista stycket ska hänvisas till HF 6 kap. 18 § (SFS 2006:1053) i stället för den § som där anges.
2021: Med formuleringen institution/motsvarande avses institution, centrumbildning under fakultet och förvaltningsavdelning.)


Föreskrifter om anlitande av juridisk person i undervisningen vid Stockholms universitet

Högskolelagen och högskoleförordningen utgår från att undervisning, examination och betygssättning sköts av lärare som är anställda vid universitetet. Allt arbete som en lärare utför åt universitetet skall ske inom ramen för anställningen.

Det förekommer att en institution/motsvarande inte kan genomföra undervisningen inom ett visst område utan medverkan av expertis utanför universitetet. Vissa moment i utbildningen kan t.ex. vara av speciell karaktär med ett fåtal undervisningstimmar, för vilka universitetet inte kan ha anställd personal. Vid vissa utbildningar är även undervisning av praktiskt verksamma personer inom såväl offentlig som enskild sektor nödvändig för att ge studenterna en i sin helhet kvalitativ utbildning.

När det gäller anlitande av lärarkraft utanför universitetet skall institution/motsvarande i första hand vända sig till fysiska personer, som kan anställas för att genomföra ifrågavarande undervisning mot sedvanlig timlön enligt lokalt kollektivavtal om ersättning till vissa arbetstagare med kortvariga anställningar.

När extern kompetens för visst moment i undervisningen inte står att finna annat än via juridisk person får institution/motsvarande i undantagsfall anlita juridisk person, dock skall enligt HF 6 kap. 10 § betyget bestämmas av en av högskolan särskild utsedd lärare (examinator).