Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

Kontaktperson: Josefin Fernstad

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022. Ledningskansliet ska bytas ut mot Rättssekretariatet.)

Rektor beslutade 2008-04-01 som ett steg för att stärka forskningsanknytningen i utbildningarna att det inte skulle anställas odisputerade lärare vid universitetet. Från denna huvudregel kan dispens beviljas av rektor om det finns synnerliga skäl. Att det krävs synnerliga skäl innebär att stor restriktivitet ska råda. Fr o m 2011-01-01 finns inskrivet i anställningsordningen att en områdesnämnd, efter beviljad dispens från rektor, får utlysa tillsvidareanställning som adjunkt i särskilda fall om arbetsuppgifterna består av undervisning och därtill knutna uppgifter. Sådan undervisning ska bedrivas i huvudsak på grundnivå och vara av sådant slag att den inte kräver forskningskompetens. Huvudregeln är att andra anställningar, ex lektorat eller adjungerad lärare, ska övervägas i första hand. Dispensförfarande gäller även för återbesättning av anställning som adjunkt för vilken dispens tidigare beviljats.

Rektor beviljar endast dispens om det finns ämnespedagogiska skäl och det med utgångspunkt i utbildningens kvalitet är motiverat i det enskilda fallet att anställa en adjunkt. Rektor har genom åren bedömt att följande utgör synnerliga skäl;

  • Undervisning på grundnivå i språkfärdighetsmoment, färdighetsträning i teckenspråk.
  • Undervisning på grundnivå i praktiska moment, färdighetsträning och praktisk tillämpning.
  • Undervisning på grundnivå av professionsnära moment.

Det finns även en princip som rör examensnivå för adjunktsanställningen som framkommer av praxis nämligen att adjunkten bör ha en utbildningsnivå/motsvarande över den nivå som undervisningen ligger på. Undervisning på kandidatnivå kräver således att adjunkten har kunskaper motsvarande master/magisternivå i ämnet.

Argumentation utifrån att det saknas disputerade i ämnet, att man vill ha beredskap för kommande uppdrag (uppdragsutbildning), att man vill anställa tidsbegränsat anställd, namngiven person, att anställningen omfattar administrativa uppgifter i huvudsak eller att forskningsanknytningen är mindre viktig för vissa kurser/studenter har av rektor inte bedömts utgöra synnerliga skäl.
 

Dispensansökan

En institution som vill anhålla om dispens för att utlysa tillsvidareanställning som adjunkt ska skriva ihop en ansökan om detta med en utförlig motivering. Ansökan lämnas sedan till områdesnämnden/fakultetsnämnden som yttrar sig över ansökan och skickar över den till rektor. Handläggningen inför rektors beslut sker genom ledningskansliets försorg.
 

______

Detta beslut är fattat i rektors ställe av prorektor, professor Hans Adolfsson, i närvaro av ställföreträdande förvaltningschef, planeringschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Linus Richert, Ledningskansliet (protokollförare).