Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Åsa Nelhans

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022.
2019: Mindre språkliga justeringar har gjorts vid aktualitetsgranskningen 2019, dock ingenting som påverkar innehållet i föreskrifterna.

2022-10-04: Beslutet ska revideras mot bakgrund av förändringarna i LAS fr.o.m. 1/10 2022.)


Inledning

Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS) är det möjligt att anställa en adjungerad lärare tidsbegränsat i upp till två år. En sådan anställning kan förnyas.

Policy

Arbetsgivarverket har tecknat ett förhandlingsprotokoll och slutit ett kollektivavtal om en tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare med de centrala arbetstagarorganisationerna OFR/S, P och O, Saco-S och SEKO. Reglerna gäller fr.o.m. den 1 januari 2012. För anställning som adjungerad lärare gäller LAS, med de undantag som anges i kollektivavtalet.

Anställning som adjungerad lärare är en deltidsanställning där arbetstagaren har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med anställning som adjungerad lärare är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet. Anställning som adjungerad lärare ska inte förväxlas med anställning som adjungerad professor (vilken regleras i högskoleförordningen 4 kap. 11 §).

En adjungerad lärare får anställas tills vidare, dock längst två år. Anställningen får förnyas. Omfattningen kan vara högst 49 % av en heltidsanställning. Adjungerade lärare kan avlönas av universitetet. De kan också få hela sin lön, även för tjänstgöringen vid universitetet, betald av den externa arbetsgivaren.

En anställning som adjungerad lärare ger inte företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. Den ger heller inte rätt till högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § LAS. I övrigt gäller dock alla tillämpliga regler i LAS, såsom kravet på varsel och underrättelse i samband med att arbetstagaren inte erbjuds fortsatt anställning.

Tillämpningsföreskrifter

Anställning som adjungerad lärare kan användas i sammanhang där det i universitetets verksamhet finns ett behov av sådan aktuell och/eller praktiskt betingad kompetens från yrkeslivet som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten. Typiskt sett kan detta vara behov som finns avseende färdighetsträning inom professionsutbildningar såsom lärarutbildning, journalistik och juridik.

Anställningsförordningens regler om utlysning av en ledig anställning är tillämpliga när universitetet avser att anställa en adjungerad lärare. Det innebär att universitetet ska informera om anställningen på lämpligt sätt så att de som är intresserade av den kan söka den.

En anställning som adjungerad lärare varar i högst två år. Det finns dock ingen bortre gräns för hur många gånger en sådan anställning kan förnyas, om det finns ett fortsatt verksamhetsbehov och den anställde har kvar sin huvudsakliga verksamhet utanför högskolesektorn. Om denna verksamhet upphör under den tid då personen är anställd vid universitetet, löper anställningsavtalet vidare under den avtalade tiden, om inte arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet i förtid. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida ska uppsägningen vara sakligt grundad.

Då avsikten med anställningsformen är att tillföra kompetens som inte finns i den ordinarie verksamheten, ska en person som nyligen lämnat en anställning inom högskolesektorn inte anställas som adjungerad lärare om denne inte på något sätt erhållit den erfarenhet från annan verksamhet som eftersträvas. I förekommande fall kan dock en person, före eller efter en anställning som adjungerad lärare, vara tidsbegränsat anställd vid universitetet på en allmän visstidsanställning eller ett vikariat med stöd av 5 § 1 st LAS. Anställningstiden som adjungerad lärare ska då (i likhet med andra tidsbegränsade anställningar som har stöd i högskoleförordningen eller i kollektivavtal) inte räknas samman med anställningstid för tidsbegränsade anställningar som ingåtts med stöd av LAS (jfr LAS 5 § 2 st). En adjungeringsanställning kan med andra ord inte i sig, eller tillsammans med andra tidsbegränsade anställningar, medföra att en tillsvidareanställning uppkommer.

Den anställdes sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn ska utgöra den huvudsakliga sysselsättningen, vilket betyder att en adjungeringsanställning aldrig kan omfatta mer än 49 %. Med anställning utanför universitets- och högskolesektorn menas en anställning som inte är vid ett lärosäte eller motsvarande. Hit räknas också egen verksamhet i form av eget företagande eller liknande.

Anvisningar

Blankett SU 9030 ska användas för anställningsbeslut avseende adjungerade lärare.

Kontakta Områdesnämnden för frågor om anställning som adjungerad lärare.