Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktpersoner: Anna Riddarström och Henrik Lindell

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021. Forskarassistenter ingår inte längre i universitetets anställningsordning. Däremot har adjunkter tillkommit till densamma. Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter existerar inte längre och någon representant utses därför inte. Lärare/forskares representanter till Universitetsstyrelsen benämns "ledamöter utsedda av lärarna". Förvaltningschef benämns universitetsdirektör.)

Enligt högskoleförordningen (2 kap 8 §) ska universitetsstyrelsen till regeringen avge förslag till rektor efter hörande av lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen bestämt. Det är således universitetets styrelse som har initiativet och som avgör hur processen ska utformas. Användning av en hörandeförsamling är ett smidigt sätt att höra så stora grupper som det rör sig om här. En hörandeförsamling kan även användas i andra sammanhang som kräver att alla eller någon av de nämnda ingående grupperna hörs. Det är därför lämpligt att inrätta en hörandeförsamling med mandatperiod som sammanfaller med den för övriga interna organ vid universitetet.

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar

att fr o m 2012-01-01 inrätta en hörandeförsamling bestående av 60 representanter för lärare/forskare[1], övriga anställda och studenter. Lärare/forskare ska representeras av 36 personer, övriga anställda av 12 personer och studenterna av 12 personer. Gruppsuppleanter får utses på samma sätt som ordinarie ledamot.

att mandatperioden för representanter för lärare/forskare och övriga anställda ska vara treårig med start 2012-01-01. För studentrepresentanter är mandatperioden ettårig.

att de 36 representanterna för lärare/forskare utses av områdesnämnderna. Fördelningen av lärarplatserna mellan de två områdesnämnderna ska göras utifrån procentuellt antal lärare/forskare inom områdena. Områdesnämnderna beslutar om närmare fördelning av platserna inom sitt område. Varje fakultet ska tilldelas minst en plats.

att representanterna för övriga anställda ska utses av en särskild nomineringsgrupp bestående av tre representanter utsedda av personalorganisationerna, en representant utsedd av vardera områdesnämnd, en representant utsedd av nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och en representant utsedd av förvaltningschefen. Platserna för övriga anställda ska fördelas på sätt att fördelningen blir representativ för gruppen övriga anställda som helhet.

att representanterna för lärare/forskare och övriga anställda ska ha tillsvidareanställning eller anställning för minst två år, minst halvtid. Med anställning jämställs uppdrag som facklig förtroendeman. Samtliga forskarstuderande, oavsett anställningsförhållande, räknas till studentkategorin.

att representanterna för studenterna ska utses av studentkårerna enligt 7 § i Studentkårsförordningen (2009:769). Fördelningen av platserna ska göras utifrån storleken på upptagningsområdet för respektive studentkår. Studentplatserna ska fördelas på sätt att studenter från alla tre studienivåer (grund-, avancerad- och forskarnivå) är representerade.

att hörandeförsamlingen tjänstgör vid rektors- och prorektorsval, om universitetsstyrelsen inte beslutar annorlunda i det enskilda fallet.

att representanterna för lärare/forskare bildar valförsamling för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen.

att uppdra åt rektor att besluta om kompletterande riktlinjer för hörandeförsamlingen och dess arbete samt i vilka ytterligare sammanhang hörandeförsamlingen kan tänkas tjänstgöra, om inget annat reglerats i lag eller förordning.

att detta beslut ersätter tidigare av universitetsstyrelsen fattade beslut om Stockholms universitets valförsamling.

 

[1] I gruppen lärare/forskare ingår de lärare som anges i universitetets anställningsordning (AOSU) samt disputerade forskare, forskarassistenter, postdoktorer och universitetsadjunkter.