Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Henrik Lindell och Anna Riddarström

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022. Avdelningen för planering och ledningsstöd ersätts med Ledningssekretariatet.)

Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade den 15 augusti 1997 om en mall för regelverk för generella föreskrifter för institut och centra vid Stockholms universitet, dnr SU 311-0322/97. Den 26 januari 2006 beslutade rektor om föreskrifter för institut och centra baserat på universitetsstyrelsens beslut. Av besluten framgår att alla institut och centrum vid Stockholms universitet ska ha föreskrifter anpassade till mallen. Rektor kan tillåta avsteg från mallen i enskilda fall.

Centrumbildningar

Vid Stockholms universitet finns förutom institutionerna ett stort antal centrumbildningar av varierande storlek med specifika uppdrag och uppgifter och med olika organisatorisk ställning. Med centrumbildningar menas både centrum och institut. Vid inrättande av nya centrumbildningar ska beteckningen centrum användas. Eventuella undantag beslutas av rektor. Reglerna för centrumbildningar gäller inte för universitetets särskilda inrättningar.

Syfte

En centrumbildnings ändamål ska ha koppling till universitetets verksamhetsområden, fylla ett för universitetet angeläget syfte och normalt vara av tidsbegränsad karaktär. En centrumbildning inrättas när denna organisationsform ger de bästa förutsättningarna för en viss verksamhet, eller när dess verksamhet inte fullt ut ryms inom befintlig institutionsstruktur.

Inrättande

Huvudprincipen är att centrumbildningar organisatoriskt placeras under en institution. För nya centrumbildningar bör synnerliga skäl föreligga för annan placering.

Centrumbildningar vid Stockholms universitet ska organisatoriskt tillhöra en institution, fakultetsnämnd eller områdesnämnd. Centrumbildningar under en institution inrättas av rektor. Centrumbildningar under en fakultetsnämnd eller områdesnämnd inrättas av universitetsstyrelsen.

Utbildning och undervisning

Läraranställningar ska inte förekomma vid centrumbildningar. För centrumbildningar under institution är lärare anställda vid institutionen och institutionen ansvarar för den utbildning som bedrivs inom ramen för centrumbildningens verksamhet. Utbildning ska inte förekomma vid centrumbildningar under fakultetsnämnd/områdesnämnd. Doktorander antas inte vid centrumbildningar, utan vid institutionen, men kan ha sin verksamhet förlagd till en centrumbildning. Rektor beslutar om undantag från dessa regler.

Organisation

Centrumbildningar ska ledas av en styrelse och en föreståndare. Dessa utses av rektor på förslag av prefekten för centrumbildningar under institution, eller vid centrumbildningar under fakultets- eller områdesnämnd på förslag av dekanus respektive vicerektor. I samtliga fall efter yttrande från berörd områdesnämnd. Mandatperioden bör vara tre år men såväl styrelse som föreståndare kan ges förlängt förtroende. Styrelsens ordförande utses på det sätt som anges i stadgarna. Ordföranden i styrelsen och föreståndaren bör vara olika personer. Prefekten vid den institution centrumbildningen är knuten till ska alltid ha närvaro- och yttranderätt i styrelsen men kan inte vara ordförande. Samma lagar, förordningar och internt regelverk som gäller för övrig verksamhet vid universitetet gäller även för centrumbildningar.

Ansökan om inrättande av ny centrumbildning

Ansökan om inrättande av centrumbildning under institution ska inges till rektor från berörd områdesnämnd. Ansökan om inrättande av centrum under fakultetsnämnd eller områdesnämnd ska inges till universitetsstyrelsen från berörd områdesnämnd. Ansökan ska föregås av ett samråd med samtliga deltagande parter. Ansökan ska i båda fallen innehålla följande:

 • Namn på centrumbildningen (på svenska, engelska och ev. en akronym)

 • Syfte och mål (inklusive motivering till inrättandet, samt beskrivning av verksamhet och finansiering)

 • Tillstyrkan från de i centrumbildningen ingående parterna samt från ansvarig områdesnämnd

 • Utkast till stadgar

Stadgar för centrumbildningar

Stadgarna ska innehålla följande:

 • Namn på centrumbildningen (på svenska och engelska)

 • Syfte/Mål/Ändamål

 • Huvudman (institution/fakultetsnämnd/områdesnämnd)

 • Styrelsens sammansättning, arbetsform och arbetsuppgifter

 • Föreståndarens kompetensnivå och arbetsuppgifter

 • Mandatperiod för styrelse och föreståndare

 • Hur verksamheten ska finansieras

 • Ekonomisk förvaltning
 • Utvärdering och omprövning
 • Avveckling
 • Ändring av stadgar

Stadgarna beslutas av rektor och föredras av Avdelningen för planering och ledningsstöd.

Utvärdering och omprövning

Verksamheten vid universitetets centrumbildningar ska systematiskt utvärderas. Områdesnämnderna har uppföljningsansvaret för centrumbildningar oavsett om de sorterar under en institution, fakultetsnämnd eller områdesnämnd. Respektive områdesnämnd ansvarar för att ompröva verksamheten minst vart sjätte år. Detta gäller även i de fall där universitetet bedriver verksamheten med en extern part. Områdesnämnden ansvarar för att bedöma huruvida centrumbildningen fortfarande fyller ett för universitetet angeläget syfte samt för att ompröva dess stadgar. Områdesnämnden beslutar även om formerna för utvärderingen, vilken ska genomföras som grund för omprövning där även centrumbildningens föreståndare och styrelse ska höras. Utvärderingen och områdesnämndens förslag till beslut ska inkomma till rektor som därefter fattar beslut om respektive centrumbildnings fortvaro.

Om centrumbildningen inte har haft någon aktiv verksamhet de senaste sex månaderna eller helt upphört med sin verksamhet ska föreståndaren anmäla detta till berörd områdesnämnd som påbörjar avvecklingsprocessen.

Avveckling

Centrumbildningar som inte längre fyller sitt syfte ska avvecklas. Rektor respektive universitetsstyrelsen beslutar om avveckling efter begäran av områdesnämnd. Vid avveckling ska ansvarig områdesnämnd till rektor/universitetsstyrelse redogöra för hur eventuella innestående medel ska fördelas mellan ingående parter samt vem som ansvarar för arkiverat material.