Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktpersoner: Henrik Lindell och Anna Riddarström

1. Inledning

Syftet med detta styrdokument är att reglera hur utseende av ledamöter i områdesnämnd, samt val av förslag till vicerektor och ordförande respektive vice ordförande i områdesnämnd ska gå till.

Områdesnämnden beslutar om utbildning samt forskning och ska därför enligt 2 kap 6 § högskolelagen (1992:1434) till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta personer.

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att det finns två områdesnämnder, Områdesnämnden för humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap, samt tre vicerektorer, en vicerektor för naturvetenskap och två vicerektorer för humanvetenskap. Vicerektor är ordförande i områdesnämnd. Inom det humanvetenskapliga området utses en av vicerektorerna till ordförande och den andra till vice ordförande.

1.1 Mandatperiod

Mandatperioden för vicerektorer och områdesnämnd är treårig och sammanfaller med mandatperioden för fakultetsnämnd.

För studentrepresentanterna är mandatperioden ett år.

2. Områdesnämnden för naturvetenskap (tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden)

2.1 Sammansättning

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att Områdesnämnden för naturvetenskap består av 18 ledamöter:

-    dekanus tillika vicerektor,
-    prodekanus,
-    fyra sektionsdekaner,
-    fyra vice sektionsordföranden,
-    ordföranden i grundutbildningsberedningen,
-    fyra övriga lärare (en från vardera sektion),
-    tre representanter för studenterna.

Verksamhetsrepresentanterna har fyra suppleanter, en gruppsuppleant per sektion. Ordföranden i grundutbildningsberedningen har en personlig suppleant. Studenterna kan utse tre suppleanter.
 
Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vilket anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). Områdesnämndenbeslutar om antalet personalföreträdare.

2.2 Utseende av Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Regler för hur områdesnämnden utses finns därför i Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

3. Vicerektor för naturvetenskap och ordförande samt vice ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap

3.1 Valprocess för utseende av vicerektor för naturvetenskap

Vicerektor för naturvetenskap, tillika dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten, utses av rektor efter förslag genom val inom naturvetenskapliga området/fakulteten i enlighet med Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

3.2 Ordförande och vice ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap

Vicerektor tillika dekanus för naturvetenskapliga fakulteten är ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap. Prodekanus för naturvetenskapliga fakulteten är vice ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap och utses i enlighet med Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

4. Områdesnämnden för humanvetenskap

4.1 Sammansättning

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att Områdesnämnden för humanvetenskap består av 13 ledamöter:  

-    dekanus för humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet,
-    prodekanus för humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet,
-    två övriga verksamhetsrepresentanter från humanistisk fakultet (vicedekaner),
-    två övriga verksamhetsrepresentanter från samhällsvetenskaplig fakultet (vicedekaner),
-    tre representanter för studenterna, varav minst en forskarstuderande.

Verksamhetsrepresentanterna har inte suppleanter. Studenterna kan utse tre suppleanter.

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Områdesnämnden beslutar om antalet personalföreträdare.

4.2 Utseende av Områdesnämnden för humanvetenskap

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att ordförande och vice ordförande, tillika vicerektorer för humanvetenskap, utses bland de tre dekanerna av rektor efter val inom humanvetenskapliga området. 

Verksamhetsrepresentanterna i Områdesnämnden för humanvetenskap är utsedda baserat på funktioner i fakultetsnämnd, dvs. dekanus, prodekanus och vicedekanus. Utseende av verksamhetsrepresentanterna sker därmed i enlighet med Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

Företrädarna för personalorganisationerna utses på samma sätt som personalföreträdare i universitetsstyrelsen, vilket regleras i personalföreträdarförordningen (1987:1101)  

Studentrepresentanterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769).

Om någon av ledamöterna inte längre har en bestående möjlighet att fullfölja sitt uppdrag i nämnden ska fyllnadsval genomföras i enlighet med vad som anges i Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

5. Vicerektorer för humanvetenskap och ordförande respektive vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap

Vicerektorerna för humanvetenskap, som också är dekaner för någon av fakulteterna inom området, är ordförande respektive vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap. Val av förslag till ordförande och vice ordförande för den humanvetenskapliga områdesnämnden, tillika vicerektorer för humanvetenskapliga området, ska förrättas av röstberättigade personer inom humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet. 

5.1 Valbara och röstberättigade

Utöver vad som nedan anges gäller att personen är anställd tills vidare eller för en tid mer än två år. Anställningen ska omfatta minst halvtid (50 procent).  

Valbara och möjliga att nominera vid val till vicerektor för humanvetenskap är de personer som valts och utsetts till dekaner för humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet.

Röstberättigade och nomineringsberättigade är lärare/forskare och
adjunkter/universitetsadjunkter som är anställda inom områdesnämndens ansvarsområde (i gruppen adjunkter/universitetsadjunkter inkluderas således de som saknar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens). Därutöver gäller att anställningen är påbörjad senast den första i den månad som valet genomförs. Den som är tjänstledig om 100 procent, med undantag för föräldraledighet, har inte rösträtt/rätt att nominera.
 
Valbarhetslängd och röstlängd fastställs av respektive dekanus.

5.2 Valberedning och arbetsformer

Valberedningen ska bestå av fyra personer som utses enligt följande. Områdesnämnden för humanvetenskap utser en ledamot, tillika ordförande, i valberedningen. De tre andra ledamöterna är ordförandena för valberedningarna för humanistisk, juridisk respektive samhällsvetenskaplig fakultetsnämnd. För beslut krävs att valberedningen är enig och att samtliga ledamöter personligen närvarar. I det fall valberedningen inte är enig ska frågan hänskjutas till rektor.

Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande för den humanvetenskapliga områdesnämnden, tillika vicerektorer för humanvetenskap, lämnas i samråd med rektor. Valberedningen avgör hur kandidaterna ska presenteras. Valberedningens förslag redovisas i protokoll. Områdeskansliet ansvarar för sekretariatsfunktioner.

Valberedningen beslutar om sina egna arbetsformer, och kan vid behov kallasakkunniga/motsvarande till sina sammanträden.

5.3 Nominering

Valberedningens förslag ska skickas till samtliga röstberättigade inom de tre fakulteterna som ska beredas tillfälle att inkomma med andra, skriftliga, förslag under viss nomineringsperiod (fri nominering). Nomineringsperioden är en och samma inom de tre fakulteterna och fastställs efter samråd mellan fakultetskanslierna och områdeskansliet. Områdeskansliet ansvarar för genomförandet av nomineringen.

Nominering får ske inom hela området, dvs. utanför den egna fakulteten. Den som nominerar någon till en viss post har rätt att komplettera sitt förslag med motivering. Den nominerade ska vara valbar och ha accepterat att kandidera. Inkomna förslag utifrån fri nominering ska skriftligen utsändas till de röstberättigade före valet. Nomineringar får inte ske vid valtillfället, endast nominerade är valbara.

5.4 Valets genomförande

Valet genomförs efter val till fakultetsnämnd och samtidigt vid humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Valet ska genomföras elektroniskt med stöd av IT-avdelningen. Valet ska protokollföras.  

De röstberättigade röstar på valberedningens förslag eller eventuella fria nomineringar inkomna från samtliga fakulteter. De kandidater som fått flest röster inom fakulteten utgör fakultetens förslag till ordförande och vice ordförande, tillika vicerektorer. Om flera personer inom samma fakultet fått lika många röster, ska samtliga dessa förslag överlämnas till rektor.  

Det slutliga förslaget efter val ställs till rektor tillsammans med uppgifter om antal röstande och antal giltiga/ogiltiga röster. Har samma två kandidater valts av samtliga tre fakulteter utgör de personerna områdets förslag. Om de tre fakulteterna inom området inte har röstat fram samma två kandidater utan skilda förslag föreligger från de olika fakulteterna, så ska samtliga dessa förslag lämnas till rektor som utser ordförande och vice ordförande, tillika vicerektorer.

Anmärkningar mot valförfarandet prövas av rektor under förutsättning av att anmärkningen skriftligen inkommer inom sju arbetsdagar efter den dag valresultatet offentliggjordes. I annat fall fastställs valutgången och ordförande och vice ordförande, tillika vicerektorer utses genom särskilt beslut av rektor.