Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen
Kontaktperson: Viktor Lundborg

Bakgrund

Som miljörepresentant ansvarar du för att samordna det operativa miljöarbetet på din institution (eller motsvarande). Du behöver därför veta hur universitetets miljöledningssystem är uppbyggt och vilka styrande dokument det finns för miljöarbetet. Prefekten (eller
motsvarande) är ansvarig för efterlevnad av miljöreglerna vid din institution (eller motsvarande), men du leder det operativa arbetet. Som miljörepresentant ansvarar du också för att miljödokumentationen upprättas och uppdateras vid behov.

Rutin

Varje år ska du ta fram en lokal miljöhandlingsplan för din institution (eller motsvarande). Miljöhandlingsplanen, som ska följas upp varje år, ska innehålla åtgärder kopplade till de betydande miljöaspekterna (se Stockholms universitets miljöaspektlista). Miljöhandlingsplanen ska fastställas av institutionsstyrelsen (eller motsvarande) och sedan diarieföras innan den läggs upp i BOX under miljösamordningsmappen.

Uppföljningen av miljöhandlingsplanen och övriga resultat av miljöarbetet (så som dokumentation från intern miljörevision och lagefterlevnadskontrollen) redovisas i samband med ledningens genomgång (se rutinen för ledningens genomgång vid det lokala miljöarbetet på Medarbetarwebben) som ska ske varje år. Kontaktpersoner inom den centrala miljöfunktionen kan tillhandahålla data för uppföljningen, exempelvis för utsläpp av
koldioxid från flygresor – boka ett möte med miljöcontroller om frågor uppstår.

Inför intern miljörevision ansvarar du för att planera dagen och ta fram underlag till miljörevisorn (se rutin för intern miljörevision). Exempel på underlag kan vara miljöhandlingsplanen eller protokoll från ledningens genomgång.

Som miljörepresentant ska du ha överblick över institutionens (eller motsvarande) miljöavvikelser och göra dig tillgänglig för förbättringsförslag inom miljöarbetet. Du ska vara
drivande i arbetet med att avvikelser åtgärdas och förslag genomförs. Prefekten (eller motsvarande) är ansvarig för att arbetet genomförs. Miljörepresentanten ska ta emot synpunkter och idéer från studenter, exempelvis via studentrådet.

Varje år skickas det ut en lagbevakningsefterlevnadskontroll gällande miljölagstiftning. Frågeformuläret kommer att anpassas efter institutionens (eller motsvarande) verksamhet. Exempelvis kommer verksamheter med laborativ verksamhet behöva besvara ytterligare frågor i lagbevakningsverktyget.

Den centrala miljöfunktionen skickar regelbundet ut information om miljöarbetet. Relevant informationen (exempelvis nya styr- och stöddokument) ska kommuniceras till dina
medarbetare.

Hör av dig till din miljösamordnare eller miljo@su.se om du har synpunkter eller förbättringsförslag avseende universitetets övergripande miljöarbete.

Figur 1. Årshjul för löpande arbete.

Miljörepresentantens löpande arbete i punktform:

  • Verka för att dina medarbetare känner till universitetets miljöpolicy.
  • Vara tillgänglig för synpunkter, idéer, förslag och avvikelserapporter från dina medarbetare och studenter.
  • Bevaka efterlevnaden av miljöregler vid din institution.
  • Ha kännedom om universitetets miljöledningssystem och de policys som avser miljöområdet.
  • Dokumentation över miljöarbetet som ska upprättas är:
  • Miljöhandlingsplan (årligen)
  • Uppföljning av föregående års miljöhandlingsplan (årligen)
  • Ledningens genomgång (årligen)
  • Svar på årlig lagbevakning (årligen)