Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021 och är inte aktuellt. Dokumentet ska revideras. Ett nytt dokument för "Regler för uthyrning av lokaler vid Stockholms universitet" är under bearbetning. Detta kommer att omfatta samtliga regler gällande lokaler.)

Stockholms universitet förfogar själv över sina lokaler. Universitetet ansvarar för hur lokalerna används och fattar beslut om uthyrning och nyttjande av dem. Universitetets lokaler är i första hand avsedda för verksamheten, dvs. utbildningen och forskningen vid universitetet. Universitetet kan besluta om uthyrning av lokaler. I sådana fall gäller nedan angivna principer och regler.

Styrande principer

Stockholms universitet är ett lärosäte där de akademiska värdena står i centrum i sökande efter ny kunskap. Universitetets verksamhet utgår, liksom den övriga statsförvaltningen, från de grundläggande målen för den samhälleliga verksamheten om demokrati, mänskliga rättigheter, icke-diskriminering, frihet och värdighet (se bl.a. målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § regeringsformen). Verksamheten vid Stockholms universitet bygger särskilt på en lång tradition av öppenhet, tillgänglighet och kontakt med det omgivande samhället. Universitetet ska utgöra en arena för fri debatt, kritiskt tänkande präglat av tolerans och respekt för alla människors lika värde.

Reglering

Enligt bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100) är universitetet skyldigt att låta en demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid universitetet använda undervisningslokalerna för en sammankomst som studentföreningen ordnar för sina medlemmar, om sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk. I de fall det kan antas att det vid sammankomsten kommer att uppstå en allvarlig ordningsstörning eller inträffa någonting som strider mot lag kan dock universitetet besluta att inte upplåta lokalerna (se vidare 1 kap. 13 § högskoleförordningen).

I de författningar som reglerar universitetets verksamhet anges ingen skyldighet för universitetet att tillhandahålla eller upplåta lokaler till allmänheten/utomstående organisationer. Det finns således ingen rättighet för allmänheten att hyra eller på annat sätt nyttja universitetets lokaler. Med universitetets arbetsmiljöansvar följer att beslut om lokaluthyrning till allmänheten ska föregås av en bedömning om eventuell påverkan på genomförandet av utbildningen och forskningen vad gäller bl.a. ordning eller framkomlighet.

Stockholms universitet ger allmänheten tillträde till vissa lokaler som framförallt används för kulturella ändamål. Detta gäller exempelvis universitetsbiblioteket, universitetets museiverksamhet (såsom Botaniska trädgården) och caféer och restauranger. Vidare kan allmänheten ha tillträde i samband med offentliga arrangemang såsom konserter, konferenser och olika former av s.k. öppet hus-arrangemang. 

Stockholms universitet hyr, efter förfrågan till Konferensservice (Aula Magna) eller lokalbokningen (övriga lokaler), ut lokaler för medlemsaktiviteter till:

  • områdes/fakultets- och ämnesföreningar, ämnesråd, studieråd samt föreningar med anknytning till institutionerna
  • studentkårer vid universitetet samt av studentkårerna registrerade kårföreningar och kårpartier
  • personalorganisationerna vid universitetet
  • övriga universitetet närstående organisationer och sammanslutningar, såsom musikkörer och kulturföreningar.

Förvaltningschefen får i enskilda fall besluta om uthyrning av universitetets lokaler till andra ändamål än medlemsaktiviteter om det är motiverat utifrån universitetets verksamhet och principer dock råder stor restriktivitet.

Ansvarig för lokalbokningen ska iaktta att dessa regler följs och se till att inkomna förfrågningar om uthyrning handläggs skyndsamt enligt den handläggningsordning som förvaltningschefen beslutar.

Dessa regler gäller inte verksamhet som regleras i särskilt avtal.

Pris och övriga villkor för användandet av lokalerna regleras särskilt.