Ansvarig avdelning: Ledningssekretariatet.

Kontaktpersoner: Lovisa af Petersens och Tove Holmqvist.

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021)

Bakgrund

Strategier för Stockholms universitet, 2015–2018 och den åtgärdsplan som hör ihop med strategierna utgör en bakgrund till de problem universitetet har identifierat i processen att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Ett antal aktiviteter i handlingsplanen relaterar direkt till åtgärdsplanen för 2017–2018. Handlingsplanen tar också sin utgångspunkt i den högre utbildningens roll i samhället och universitetens huvuduppdrag: kunskapsproduktion inom utbildning och forskning, vilket är en grundpelare i ett hållbart demokratiskt samhälle.

Aktiviteterna i planen är av olika karaktär, det finns t.ex. aktiviteter som rör kartläggning när bedömningen är att Stockholms universitet saknar tillräcklig kunskap inom det utpekade området. Andra aktiviteter handlar om att synliggöra maktförhållanden eller att följa upp berednings- och beslutsprocesser. Slutligen är vissa aktiviteter, där tillräcklig kunskap finns om förhållandena inom Stockholms universitet, mer åtgärdsinriktade. Gemensamt för de olika aktiviteterna är en strävan att öka transparensen inom viktiga berednings- och beslutsprocesser inom universitetet och att öka genusmedvetenheten för både studenter och personal.

Handlingsplanen är resultatet av arbetet i en av rektor särskilt utsedd arbetsgrupp. Gruppen är organisatoriskt lagd under Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (Ralv), som ansvarar för beredning av bl.a. jämställdhetsfrågor inom universitetet. Gruppen som arbetat med denna plan har letts av prorektor. Samordning av gruppens arbete har skett inom Avdelningen för planering och ledningsstöd, som också är den avdelning som ansvarar för att ge stöd till universitetets kvalitetsarbete, som bedrivs inom Rektors beredning för utbildningsutvärdering och kvalitetssäkring (Rebus). Gruppen ska fram till 2019-12-31 initiera och följa upp aktiviteter i handlingsplanen samt vidta åtgärder i de fall genomförda kartläggningar visar att det finns behov. 

Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering finns publicerad längre ner på denna sida, i en pdf-fil.