Ansvarig enhet: IT-avdelningen

Kontaktperson: Magnus Klack

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021)

Målgrupp

Denna föreskrift riktar sig till studenter och alumner vid Stockholms universitet.

Behörighet

Den person som tilldelats universitetskonto eller annan som fått behörighet till universitetets information eller informationshanterande är att betrakta som behörig användare.

Lösenord som följer behörigheten får ej lämnas ut till annan person.

Behörigheten är tidsbegränsad och upphör när studierna eller deltagandet i alumnverksamhet upphör.

Övergripande regler

Grunden för föreskriften är förhållandet att information med tillhörande informationshanterande resurser (datorklienter, servrar, nätverk, kringutrustning) ägs och förvaltas av universitetet för användning i universitetets verksamhet. Användning som ej är relaterad till studier eller alumnverksamhet inom universitetet och som innebär nyttjande av universitetets resurser är enbart tillåten i begränsad omfattning:

  • När den inte står i strid med gällande lagstiftning, universitetets policyer, föreskrifter, riktlinjer och regler.

Information som finns inom universitetet kan komma att betraktas som allmän handling och därigenom vara offentlig. Personal med ansvar för informationssäkerhet ansvarar för att kontrollera universitetets IT-infrastruktur och vid behov vidta åtgärder.

Detaljregler

  • Informationshanterande resurser får inte användas för att betrakta, ladda ned, skriva ut eller på annat sätt hantera pornografiskt eller anstötligt material.
  • Det är ej tillåtet att dölja sin identitet vid användning av informationshanterande resurser (som t.ex. nyttjande av internet och e-post).
  • Det är ej tillåtet att utnyttja felaktiga konfigureringar, programfel eller andra metoder i syfte att skaffa utökade systemrättigheter eller annan behörighet.
  • Allt upphovsrättsligt skyddat material får enbart kopieras eller distribueras med tillåtelse från rättighetsinnehavaren. Detta innebär att det ej är tillåtet att ladda ned upphovsrättsligt skyddad information eller programvara.
  • Det följer av allmän lagstiftning att uppvigling, hets mot folkgrupp, sabotage, intrång eller försök till intrång såväl i lokalt system, som på system utanför universitetet, är förbjudet.

Rapportering

Alla som upptäcker fel, brister, brott mot föreskriften, oegentligheter eller andra problem ska rapportera detta till prefekt/motsvarande eller till universitetets centrala Helpdesk.

Personal med ansvar för informationssäkerhet ska anmäla brott mot det interna regelverket och gällande lagstiftning till prefekt/motsvarande. Prefekt/motsvarande beslutar, med utgångspunkt från lagstiftning om offentlig anställning, om en sådan anmälan ska hänskjutas till disciplinnämnden eller anmälas till åtal. I övriga ärenden kan funktionen för informationssäkerhet besluta om åtgärder såsom avstängning av konto samt tillgång till universitetets informationshanterande resurser i avvaktan på vidare utredning.