Ansvarig enhet: IT-avdelningen

Kontaktperson: Mårten Johansson

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022)

Stockholms universitets policy för grön IT syftar till att göra verksamheten mer energi- och resurseffektiv samt att bidra till en giftfri miljö. Denna policy fastställer hur arbetet med grön IT ska bedrivas inom verksamheten vid Stockholms universitet.

Grön IT avser hur IT-lösningar och IT-infrastruktur kan bidra till att minska miljöbelastningen genom att effektivisera, optimera eller helt ersätta dagens processer och beteendemönster till gagn för både miljö och ekonomi.
Arbetet med grön IT är en av flera förutsättningar för att universitetet med trovärdighet ska kunna sträva efter att bli en miljömedveten organisation, som minimerar sin miljö- och klimatpåverkan så långt det är möjligt.
De tjänster som IT-avdelningen tillhandahåller ska därmed vara utformade på så vis att de uppfyller de miljökrav som är fastställda i interna styrdokument samt de miljökrav som ställs på universitetet som myndighet.

Medarbetare på Stockholms universitet ska gemensamt:

  • verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i beslut kring anskaffning, användning och avveckling av IT-relaterade produkter, lösningar och infrastruktur
  • verka för att upphandla och använda IT-relaterade produkter och lösningar som i sig själva är energi- och miljöeffektiva för att bidra till en mer miljövänlig verksamhet
  • ställa krav på leverantörer vid nyanskaffning av IT-produkter och lösningar genom att inbegripa miljökrav i utvärderingskriterierna
  • säkerställa att ett begagnat alternativ beaktas vid nyanskaffning av IT-relaterade produkter, för att verka för att förlänga produktlivscykler och därmed en minskad miljöbelastning och slöseri med naturresurser
  • främja en giftfri arbetsmiljö genom att vid anskaffning av IT-relaterad utrustning beakta och väga in mängden farliga ämnen i produkterna. Detta minskar även miljöpåverkan vid produktion och återvinning av utrustningen
  • sträva efter att använda IT-lösningar och infrastruktur för att på ett effektivt sätt minska organisationens miljöpåverkan
  • nyttja stöd och IT-lösningar för videomöten och videokonferenser för att minska antalet tjänsteresor med flyg och bil relaterade till möten
  • verka för att i stor utsträckning tillämpa återtagande, återanvändning och återvinning av IT-relaterad utrustning
  • i största möjliga mån nyttja de universitetsgemensamma tjänster som IT-avdelningen tillhandahåller för att säkerställa att tillämpliga miljökrav uppfylls

Informationsägare: Benny Thörn, IT-avdelningen