Ansvarig enhet: Kommunikationsavdelningen
Kontaktperson: Elisabeth Lundmark
Rektors beslut 2021-01-28, dnr SU FV-1.1.2-4587-20.

Beskrivning

Kommunikationsavdelningen har ansvaret för att styrdokumentet Regler för visuell identitet vid Stockholms universitet med tillhörande manual uppdateras och kommuniceras. Kommunikationsavdelningen ansvarar även för uppföljning av Regler för visuell identitet där uppdatering sker löpande efter behov.

Inledning

Reglerna för den visuella identiteten beslutas av rektor och syftar till att Stockholms universitet ska vara en tydlig avsändare både nationellt och internationellt. Det är alla medarbetares ansvar att följa reglerna för visuell identitet i all typ av kommunikation, för att bidra till att på ett professionellt sätt förmedla en visuellt enhetlig bild av universitetet. 

Som stöd i arbetet finns en manual med information om tillämpning, stödverktyg och rådgivning, su.se/visuellidentitet.

Stockholms universitets visuella identitet omfattar grafiska grundelement (logotyp, färger, typsnitt, grafiska element, bilder, grafisk hierarki och samprofilering). Anvisningar för hur de ska tillämpas i tryck och på digitala ytor återfinns i Manual för visuell identitet.

Logotyp 

Logotypen, den främsta bäraren av universitetets renommé i omvärlden, är registrerad hos Patent- och registreringsverket och är upphovsrättsligt skyddad enligt upphovsrättslagen. Missbruk av universitetets logotyp kommer att beivras.

Universitets logotyp består av universitetets märke och en universitetsgemensam ordbild. Den ska alltid användas när universitetet står som avsändare. Varje medarbetare ska alltså säkerställa att universitetets logotyp används när universitetet är avsändare.

Logotypen får inte förvanskas och korrekta original ska alltid användas. Det är inte tillåtet för verksamheter att använda eller skapa egna logotyper. Det gäller även när nya verksamheter vid universitetet tillkommer. 

Märket och ordbilden får inte frånkopplas varandra. Undantag från denna regel finns, till exempel i sociala medier, på vissa profilkläder och i högtidliga sammanhang där enbart märket används. Avataren, den digitalt anpassade versionen av märket, får endast användas i sociala medier när det inte finns utrymme för logotypen i sin helhet. Undantag vad gäller frånkoppling av märke och ordbild måste alltid godkännas av Kommunikationsavdelningen.

Studenter har rätt att använda universitetets logotyp på kandidat- och magisteruppsatser efter kontakt med sin institution. Om studenter vill använda logotypen i andra sammanhang krävs godkännande från Kommunikationsavdelningen.

Logotyp – original

Originalutförandet av logotypen ska användas i tryck och kan dras upp i stora format.

Logotyp – digitalt anpassad

Den digitalt anpassade logotypen har färre detaljer i märket för att bättre kunna återges i litet format på skärm och ska inte användas i tryck. Denna version används på domänen su.se, på externa webbsidor, i sociala medier, databaser och film, i PowerPoint-presentationer och i övriga digitala miljöer.

Stående och liggande utförande

Logotypen finns i ett stående och ett liggande utförande beroende på tillämpning. Båda utförandena finns anpassade för tryck och för digital visning. Minsta storlek som den stående logotypen får återges i tryck är 20 mm bred, och digitalt 95 pixlar bred (svensk logotyp), och 87 pixlar bred (engelsk logotyp). Den liggande logotypen ska återges i tryck minst 32 mm bred, och digitalt 149 pixlar bred (svensk logotyp), och 141 pixlar bred (engelsk logotyp). 

Avatar och favicon – digitalt anpassat märke

I sociala medier där det inte finns utrymme för logotypen i sin helhet används endast avataren, det digitalt anpassade märket, som profilbild när Stockholms universitet är avsändare. Istället för ordbild skrivs ”Stockholms universitet” in i sidans profiltext där det är möjligt. 

Stockholms universitets favicon, favourite icon, är en ikon i form av det digitalt anpassade märket, negativ (vit) på blå bakgrund, som representerar domänen su.se. Faviconen är synlig i menyer och listor i webbläsare om sidan lagras som bokmärke. 

Färger och språkversioner

Logotypen finns på svenska och engelska och används främst i universitetsblått (se färgpalett nedan). Den finns även som negativ (vit) och svart. Den engelska översättningen av logotypen används på material på engelska eller andra språk än svenska. I första hand ska universitetsblått om möjligt användas. 

Logotypen med latinsk text och logotypen i guld används endast vid speciella tillfällen efter godkännande från rektor via Kommunikationsavdelningen. 

Märket på latin eller i guld används endast i högtidliga sammanhang efter godkännande från rektor via Kommunikationsavdelningen.

Samprofileringslogotyp

Samprofileringslogotyp med institutions-/centrumnamn kopplat till Stockholms universitets logotyp finns i ett stående och ett liggande utförande. En samprofileringslogotyp lyfter fram verksamhetens namn tillsammans med logotypen och används främst i trycksaker.

Grafisk hierarki 

Grafisk hierarki anger hur universitetets verksamheter (fakulteter, institutioner, centrum) profilerar sig jämte Stockholms universitets logotyp. Grunden i den grafiska hierarkin är att Stockholms universitets logotyp alltid placeras som en signatur till höger och att namnet på institutionen, centrumet med flera placeras till vänster på trycksaker. På digitala ytor placeras logotypen främst till vänster.

Typsnitt

Typsnitt för digital vardagskommunikation (till exempel Officepaketet)

Calibri används som rubriker och Times New Roman i brödtext.

Typsnitt för tryck 

PMN Caecilia Com Roman används i universitetets logotyp och för att lyfta fram avsändare inom universitetet. Avsändare läggs i samma grad som ordbilden i universitetets logotyp, men i PMN Caecilia Com Bold. PMN Caecilia Com Roman används också i inledande större rubriker, till exempel titlar och kapitelrubriker.

The Sans Plain och/eller Bold används i mellanrubriker och underliggande rubriker. För texter som ska särskiljas från brödtexten, till exempel i faktarutor, ingresser, bildtexter och tabelltexter, används The Sans Plain eller Light eller The Sans Plain Kursiv eller Light Kursiv.

Sabon används i brödtext.

Typsnitt på domänen su.se

PMN Caecilia används i huvudrubrik på ingångssidorna på domänen su.se. The Sans används i övriga rubriknivåer samt i bröd-, bild- och tabelltext. 

Grafiska element

De grafiska elementen – olivkvisten, elden och kronorna – ska alltid vara utfallande åt minst ett håll och får inte beskäras för kraftigt. Det är inte tillåtet att använda små detaljer ur de grafiska elementen. Kronorna används sparsamt och endast när Stockholm universitet kommunicerar som myndighet.

De grafiska elementen används i universitetsgemensamt material och kan användas av alla verksamheter (fakulteter, institutioner, centrum med flera). Studenter får inte använda de grafiska elementen.

Bilder

Stockholms universitets bilder ska tillföra något utöver vad text kan förmedla. 

Manér

Bildmanéret för fotografiska bilder ska förstärka bilden av ett modernt universitet för huvudstaden och återspegla att Stockholms universitet är en naturlig och integrerad aktör i samhället.

Ikoner

Ett urval av ikoner från typsnittet FontAwesome används för att förtydliga den centrala kommunikationen.

Piktogram

Ett speciellt framtaget bibliotek av piktogram används i skyltmanualen.

Infografik

Anvisningarna i manualen ger stöd att skapa tydlig infografik som stärker vår visuella identitet.

Avsändare

För att vara tillgängliga, öppna och trovärdiga, både när universitetet kommunicerar övergripande eller som en enskild verksamhet, ska det tydligt framgå att Stockholms universitet är avsändare. Avsändarinformation ska alltid finnas med i all kommunikation i universitetets kanaler.

Namnhantering

Varumärkesnamn och verksamhetsnamn placeras i en kommunikativ hierarki med två nivåer.
Nivå 1: Varumärkesnamn/logotyp.
Denna nivå måste alltid finnas med och kan sedan kombineras med nivå 2 efter behov.
Nivå 2: Verksamhetsnamn.
När kommunikationen utgår från en enskild verksamhet (fakultet, institution eller centrum) lyfts verksamhetsnamnet fram.

Samprofilering

Samprofilering eller gemensam marknadsföring innebär att två eller flera varumärken marknadsför sig gemensamt. Universitetets logotyp får användas och/eller kombineras med andra logotyper endast vid samarbeten med avtalade partners utanför universitetet. Det kan gälla samarbete med andra universitet, myndigheter, organisationer eller företag. Tillstånd för samprofilering lämnas av Kommunikationsavdelningen. 

Kategorier av samarbete:

• Stockholms universitet som huvudavsändare
• Stockholms universitet som en av två eller flera jämbördiga partners
• Stockholms universitet som partner till huvudavsändare

Vid samprofilering ska Stockholms universitets logotyp vara fristående och med egen bestämd/regelsatt placering.

Färger

Den mörkblå färgen universitetsblått ska alltid ingå på universitetsgemensamma trycksaker/enheter och om möjligt på institutioners och centras trycksaker/enheter, exempelvis genom att använda logotypen i universitetsblått. Sekundärfärgerna får användas av alla inom universitetet.

Palett för tryck

Primärfärg

Stockholms universitet blå
PMS 295 C
CMYK 100 70 0 60

Sekundärfärger

Oliv
PMS 5777 C
CMYK 25 10 60 20

Himmel
PMS 629 C
CMYK 35 0 10 0

Vatten
PMS 651 C
CMYK 40 15 0 5

ELD
PMS 158 C
CMYK 0 65 100 0

Komplementfärger – endast för högtidliga sammanhang

Silver
PMS 877 C
CMYK 12 8 8 23

Guld
PMS 871 C
CMYK 30 40 80 15

Digital palett

Primärfärg

Stockholms universitet blå
RGB 0 47 95
Hex #002F5F

Sekundärfärger

Himmel
RGB: 172, 222, 230
Hex: #ACDEE6

Himmel 34 %
RGB: 227, 244, 247
Hex: #E3F4F7

Himmel 20 %
RGB: 238, 249, 250
Hex: #EEF9FA

Vatten
RGB: 155, 178, 206
Hex: #9BB2CE

Accentfärger

Eld
RGB: 235, 113, 37
Hex: #EB7125

Eld 10 %
RGB: 253, 240, 232
Hex: #FDF0E8

Basfärger

Mörkgrå
RGB: 76, 76, 76
Hex: #4C4C4C

Vit
RGB: 255, 255, 255
Hex: #FFFFFF

Ljusgrå
RGB: 218, 218, 218
Hex: #DADADA

Mellangrå
RGB: 186, 186, 186
Hex: #BABABA

Övriga färger - begränsad användning, se Manual för visuell identitet

Grön
RGB: 73, 153, 67
Hex: #499943

Röd
RGB: 176, 0, 32
Hex: #B00020

Röd 10 %
RGB: 247, 229, 232
Hex: #F7E5E8

Övriga färgkoder

NCS 

Universitetsblå
S 6030-R80B  

Oliv
S 3030-G60Y

Eld
S1070-Y50R

Himmel
S 0530-B10G

Vatten
S 2020-R80B

RAL Classic

Universitetsblå
RAL 5003     

Eld
RAL 2003

RAL Design

Universitetsblå
RAL 270 30 25

Oliv
RAL 110 60 30

Eld
RAL 060 60 80

Himmel
RAL 220 80 20

Vatten
RAL 260 70 15