Ansvarig enhet: Kommunikationsavdelningen
Kontaktperson: Marie Jackalin

(Revidering pågår sep 2022. Beräknas beslutat och översatt till engelska HT 2022. 7 maj 2021: Samverkansavdelningen har ersatts med Kommunikationsavdelningen. Interna och externa länkar har justerats.)

Mindre redaktionella ändringar har gjorts 28 april 2015 och 17 oktober 2018.

Rektor 2013-09-19. Dnr: SU FV-1.1.2-2330-13
Ersätter Rektor 2007-03-29 , dnr SU 171-3072-00 samt Rektor 2008-04-30, dnr 309-1189-08.

Allmänt

Med kommunikation och innehåll avses bild, ljud och text eller kombinationer av dessa. Det innefattar även innehåll i universitetets databaser och portaler som erbjuds inom universitetets domän su.se antingen i form av länkar eller som kopplingar så att innehållet publiceras som en integrerad del av en webbplats.

All kommunikation och allt innehåll på webbplatser och sociala medier där myndigheten Stockholms universitet är avsändare ska följa gällande lagar och förordningar samt universitetets interna regelverk inkl. universitetets kommunikationspolicy.

Publicering som är kränkande, stötande eller på annat sätt kan skada verksamheten vid, eller anseendet för Stockholms universitet får inte ske.

Ansvar för innehåll

Ansvarsfördelning av kommunikation och innehåll följer besluts- och delegationsordningen för Stockholms universitet, fastställd av rektor 2013-01-31 (dnr SU FV-1.2.3-0177-13).

Kommunikationsavdelningen och dess chef ansvarar för universitetets övergripande interna och externa information och kommunikation. Det innefattar kommunikation och innehåll på universitetets domän su.se.

Vicerektor, dekan, prefekt, föreståndare samt avdelningschef inom förvaltningsorganisationen har i sin tur ansvar för att den egna enhetens interna och externa information och kommunikation fungerar i linje med universitetets kommunikationspolicy samt gällande lagstiftning. Ansvaret innefattar innehåll på verksamhetens underdomäner eller subdomäner till su.se. Likaså innefattar ansvaret kommunikation och innehåll på enhetens kanaler inom sociala medier. Ansvaret innefattar också eventuella samarbetspartners och studentföreningars kommunikation och innehåll, vilka genom upplåtelseavtal fått tillgång till universitetets resurser.

Påföljder

Kommunikation och innehåll som står i strid med gällande lagar och förordningar, samt universitetets interna regelverk, ska utan dröjsmål åtgärdas på uppdrag av enhetschef enligt besluts- och delegationsordningen.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att stänga kopplingar och länkar till information och innehåll som strider mot bestämmelser i detta regelverk.

Gällande lagstiftning

Kommunikation och övrigt innehåll på webbplatser inom Stockholms universitet ska följa gällande lagstiftning. Särskilt, men inte uteslutande, ska beaktas Personuppgiftslagen, Upphovsrättslagen, Offentlighets- sekretesslagen, Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor samt Förvaltningslagen (4 §) som behandlar myndigheters serviceskyldighet.

Observera särskilt att:
• endast material och information där spridning är tillåten får publiceras
• upphovsrättsligt skyddat material och information får endast spridas med tillåtelse från rättighetsinnehavaren. Upphovsrättsligt skyddat material inbegriper fotografiska verk och andra alster av bildkonst
• den som publicerar personuppgifter i strid mot personuppgiftslagen kan komma att bli personligt ansvarig
• den som tillhandahåller innehållstjänster som fungerar som elektroniska anslagstavlor måste aktivt bevaka vad som publiceras och åtgärda felaktigheter
• serviceskyldigheten för myndigheter gäller också på internet

Länkning

Länkning till information och innehåll som publiceras av företag, organisationer eller andra som bedriver kommersiell verksamhet med vinstintresse är tillåten, men ska vara motiverad med hänsyn till krav på relevans. Länkning till extern information och innehåll ska följa gällande lagstiftning (t ex upphovsrätten). Länkning ska ske på sådant sätt att det tydligt framgår att Stockholms universitet inte är avsändare eller informationsägare.

Personliga webbsidor

Personliga webbsidor (hemsidor), bloggar och andra personliga kanaler i sociala medier, där inte en organisatorisk enhet inom Stockholms universitet är avsändare och informationsägare, får endast förekomma på universitetets resurser i de fall de har relevans för och direkt samband med verksamheten vid Stockholms universitet. Som exempel kan nämnas webbsidor med forskares CV, forskningsresultat och publikationer. Övriga personliga webbsidor, bloggar och andra personliga kanaler i sociala medier är privata och får således inte ha Stockholms universitet som avsändare eller använda universitetets logotyp.

Visuell identitet på internet

Universitetets visuella identitet såsom logotype, färger, typsnitt och tonalitet ska användas enligt anvisningar i Manualen för visuell identitet.

Oavsett publiceringsverktyg ska samtliga institutioner/enheter inom Stockholms universitet:
• länka universitetets logotyp till universitetets webbplats startsida
• länka respektive enhetsnamn till respektive enhets webbplats startsida
• ge webbplatsen rätt sidhuvud enligt anvisningar i Manualen för visuell identitet
• understryka samtliga länkar

Upplåtelse av resurser på webben till samarbetspartners eller studentföreningar

Stockholms universitet har möjlighet att i mindre omfattning upplåta resurser för publicering inom domänen su.se till samarbetspartners eller studentföreningar som universitetet har ett nära samarbete med inom forskning och/eller utbildning.

Endast studentföreningar för Stockholms universitets studenter kan ges möjlighet att publicera information och innehåll med och på universitetets resurser. Upplåtelse till samarbetspartners eller upplåtelse till studentföreningar ska regleras i ett tidsbegränsat upplåtelseavtal som undertecknas av behörig avtalstecknare.

Omfattningen och karaktären avupplåtelsen får inte orsaka merkostnader eller störningar för Stockholms universitet.

Resurser som upplåtits till samarbetspartners och studentföreningar får endast användas för kommunikation och innehåll inom ramen för dennes verksamhetsområde och som ligger inom ramen för universitetets verksamhetsområde.

Upplåtelse av resurser får ges endast till samarbetspartners och studentföreningar av icke kommersiell karaktär.

Resurser för publicering inom domänen su.se och som har upplåtits av Stockholms universitet får inte vidareupplåtas.