Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Rikard Skårfors

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021)

Riktlinjerna avser nationell infrastruktur, vilken är infrastruktur av nationellt intresse enligt Vetenskapsrådets (VR) definition och kvalificerad för finansiering av VR, samt lokal och regional infrastruktur som inte har nationellt intresse enligt VR:s kriterier men som kan vara av intresse för flera verksamheter inom universitetet och/eller även för andra universitet i regionen.

För all infrastruktur gäller att institutionen alltid har det huvudsakliga ansvaret för infrastrukturen och dess finansiering. Det åligger institutionen att redovisa planering, inklusive budgetplanering, för infrastrukturen på lång sikt. Institutionen ansvarar för fördyrningar av projektet jämfört med budgetplanen.
 
Nationell infrastruktur finansieras av VR till maximalt 50%. Huvudansvaret för den obligatoriska medfinansieringen från lärosätet ligger på institutionen samt på
fakulteten/området. Central medfinansiering från universitetet kan förekomma i särskilda fall och i begränsad omfattning. VR:s tidsbegränsning ska gälla även universitetets finansiering. Efter tidsperiodens slut görs utvärdering och omprövning av finansieringen.
 
En förutsättning för att universitetet ska stödja ansökan om nationell infrastruktur är att en plan upprättas för finansiering i fortvarighetstillståndet, dvs. tiden efter perioden av säkrad finansiering. Detta åligger den eller de institutioner som tagit initiativet till satsningen.
 
Universitetets åtaganden för finansiering av infrastruktur måste vägas mot övriga behov och får aldrig riskera att äventyra finansieringen av annan forskning och forskarutbildning. Satsningar på core facilities, som finansieras med relativt begränsade belopp under en begränsad period varefter utvärdering kan föranleda avslutat, oförändrat eller utökat stöd, har prövats med framgång vid området för naturvetenskap och kan vara en fungerande modell även vid området för humanvetenskap.

Avseende lokal och regional infrastruktur ska satsningen i första hand göras av den aktuella institutionen, som kan söka medfinansiering hos området/fakulteten. Denna finansiering ska i normalfallet vara tidsbegränsad till fem år, varefter finansieringen utvärderas och omprövas.

Liksom för nationell infrastruktur är en förutsättning för medfinansiering från området att det finns en plan för finansiering i fortvarighetstillståndet. Satsningar med ambitioner att fungera som regional infrastruktur ska normalt komma i fråga för finansiering från områdes- eller fakultetsnivå endast om den är unik eller kompletterar befintlig regional infrastruktur. Samarbeten inom regionen kring infrastruktur ska främjas. Endast i undantagsfall bör central finansiering från universitetet komma i fråga.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).