This page in English.

Ansvarig enhet: Stockholms universitetsbibliotek.

Kontaktperson: Wilhelm Widmark.

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022. Forskningsdatapolicy och tillhörande Regler för hantering av forskningsdata väntas ersättas med en policy för öppen vetenskap under 2022.)

Forskningsdatapolicy

Forskning som är helt eller delvis offentligt finansierad bör hanteras och vara öppet tillgänglig enligt internationellt vedertagna principer i den mån det är möjligt med hänsyn till juridiska, etiska och eventuella kommersiella aspekter. Stockholms universitet stödjer de internationella FAIR-dataprinciperna* som innebär att forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör dem sökbara, tillgängliga, interoperativa och återanvändningsbara. Att öppet tillgängliggöra forskningsdata eller information om data är värdefullt för att validera forskningsresultat och möjliggöra återanvändning av forskning för att skapa ny kunskap.

Universitetet stödjer utveckling av hållbara forskningsinfrastrukturer och tjänster för forskningsdatahantering på lokal, nationell och internationell nivå och deltar i nationella och internationella sammanhang som verkar för att främja nya incitament och strukturer för öppen vetenskap.

Stockholms universitet förespråkar tillgängliggörande av dess forskning och forskningsresultat genom en forsknings- och utbildningsmiljö som gynnar, uppmuntrar och informerar om öppen vetenskap som praxis. Stockholms universitet ska utifrån gällande regelverk, EU:s dataskyddsförordning (GDPR), och krav från forskningsfinansiärer erbjuda sina forskare stöd i arbetet med att hantera och tillgängliggöra forskningresultat och forskningsdata enligt god forskningspraxis. Universitetet ska tillhandahålla en infrastruktur i form av tjänster och resurser som stödjer och möjliggör korrekt hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata som en väsentlig och naturlig del av forskningsprocessen. Den lokala infrastrukturen ska utvecklas löpande och följa regelverket, den nya dataskyddsförordningen, samt de formella riktlinjer som EU, regeringen, Vetenskapsrådet, forskningsfinansiärer och andra relevanta aktörer förespråkar.

Stockholms universitet verkar för att exklusiv äganderätt till att publicera och återanvända forskningsdata inte överförs till kommersiella vetenskapliga förlag.

* FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples [Hämtad 2017-10-06]