Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Ulf Nyman

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021)

Rektor beslutar att forskning finansierad med medel från tobaksindustrin ej skall förekomma vid Stockholms universitet. Beslutet gäller med omedelbar verkan men omfattar ej redan undertecknade och av rektor godkända kontrakt.

Universitetsstyrelsen fastställde i februari 2002 övergripande mål för verksamheten. I måldokumentet slås fast att forskning och högre utbildning utgör en viktig grund för samhällets utveckling och för mänskligt framåtskridande och att Stockholms universitet skall vara internationellt erkänt för sin forskning och utbildning. Vidare framhålls att universitetet skall värna om forskningens integritet och självständighet.

Omfattande och angelägen forskning bedrivs med stöd av externa anslagsgivare. Forskning finansierad med externa medel expanderar vid SU liksom vid andra universitet. Måldokumentet nämner också uppdragsforskningen och betonar forskarnas rätt att självständigt välja metod och material samt att sprida resultat.

Det finns anledning att vara återhållsam med generella beslut om vilka forsknings-finansiärer som ej skulle vara lämpliga. Det här beslutet omfattar enbart forskning finansierad med medel från tobaksindustrin.

För Stockholms universitet är forskning bedriven med medel från den verksamhet som säljer och tillhandahåller tobak inte förenligt med universitetets övergripande mål. En icke försumbar risk är att forskningsfinansiären här skulle kunna använda universitetets namn för att vinna legitimitet både i samhället i stort och gentemot andra tänkbara finansiärer. Forskning finansierad på detta sätt skulle också av utomstående kunna användas som argument för att misstänkliggöra forskarnas integritet.