Ansvarig enhet: Ekonomiavdelningen
Kontaktperson: Bertil George

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021. Ekonomiavdelningen.)

Stockholms universitet förvaltar donerade medel för finansiering av forskning och utbildning vid universitetet i enlighet med av donatorer angivna villkor.

Inledning

Stipendierna är avsedda för de som är studerande vid Stockholms universitet vid ansökningstillfället och som har för avsikt att vara det under kommande läsår. Samtliga fakulteter prioriterar studerande inom forskarutbildningen vid tilldelning av stipendium.

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner (inom juridiska fakulteten behandlas ansökningarna direkt på fakultetsnivå). Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Allmänna regler för innehav av stipendium

Vid tillämpningen av dessa regler uppdelas stipendierna i två kategorier:

  1. Stipendium för försörjning
  2. Stipendium för särskilt ändamål, t.ex. resestipendium

För de olika kategorierna gäller följande regler:

1. Stipendium för försörjning

Stipendium ska vara likvärdig med den lönenivå för doktorander som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket för doktorander efter avdrag för preliminär skatt (schablonavdrag 30 %). Om stipendiaten tillträder anställning utgår inget stipendium fr.o.m. tillträdesdagen. Studentavdelningen och Ekonomiavdelningen ska underrättas om tillträdesdatum. Stipendiaten är återbetalningsskyldig för den del av stipendiet som utbetalats för tid då stipendiaten uppehållit sådan anställning/motsvarande.

2. Stipendium för särskilt ändamål, t.ex. resestipendium

Innehavare av stipendium för särskilt ändamål, t.ex. resestipendium, får inneha anställning utan begränsning.

Utbetalning av beviljat stipendium görs inte för period då stipendiaten uppbär full ersättning från Försäkringskassan, exempelvis vid föräldraledighet eller långvarig sjukdom. Om föräldraledigheten/sjukskrivningen är mindre än 100 % sker en reducering av utbetalningen i förhållande till detta. Studentavdelningen och Ekonomiavdelningen ska underrättas. Stipendium som på felaktig grund utbetalats under sådan period är återbetalningspliktigt. Utbetalning av beviljade stipendier återupptas då stipendiaten återgått till studier under läsåret. Stipendiat kan dock i dessa fall, efter prövning av Ekonomiavdelningen, ges rätt att skjuta fram stipendiet under maximalt sex månader.

Utbetalning av stipendium

Donationsstipendium avser perioden 1 september – 31 augusti om inte annan period medgivits i särskilt beslut. Stipendium som inte utnyttjats under denna period kan inte överföras till följande stipendieperiod (undantag vid föräldraledighet/sjukskrivning, se ovan).

  1. Stipendium för försörjning utbetalas i delar fyra gånger per år, 1 september, 1 december, 1 mars och 1 juni.
  2. Stipendium upp till 10 000 kronor eller för särskilt ändamål t.ex. för studier utomlands eller för studieresa samt för inköp av i ansökan specificerat arbetsredskap kan, efter attest av inspektor, utbetalas vid ett tillfälle.

Blankett ”Försäkran och attest – Donationsstipendium”

Försäkran från stipendiaten med attest från inspektor/handledare/prefekt ska dateras och skickas till Ekonomiavdelningen tidigast fyra veckor och senast två veckor före fastställd utbetalningsdag. Försäkran och attest får inte dateras i förväg för innevarande eller efterföljande perioder. Försäkran ska lämnas en gång för stipendier för särskilda ändamål, t.ex. resestipendier, där hela stipendiet utbetalas vid ett tillfälle. Försäkran för stipendier för försörjning ska lämnas för varje utbetalningstillfälle, d.v.s. fyra gånger per år. Blanketten Försäkran och attest ska vara rätt ifylld och inlämnad vid rätt tidpunkt för att stipendiet ska kunna utbetalas vid angivna tidpunkter.

Gå till blanketten genom att klicka här.