Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Ulf Nyman

Som ett led i Stockholms universitets arbete att främja pedagogisk utveckling belönas sedan 1992 pedagogiskt skickliga lärare med ett pris, som delas ut vid universitetets årliga promotions- och installationshögtid. Prissumman om 50 000 kronor utbetalas till pristagarens institution/motsvarande och ska användas för att ge läraren möjlighet till egen förkovran.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att hen främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning liksom erkänd undervisningsskicklighet.

Vilka kan nominera respektive nomineras?

Samtliga medarbetare och studenter vid Stockholms universitet kan nominera kandidater till Årets lärare. De som kan nomineras till priset är alla anställda vid universitetet som har undervisningsuppdrag. En lärare kan normalt bara tilldelas priset en gång.

Beredningsprocessen

Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ansvarar för att informera om priset och inbjuda till nomineringar med deadline senast i mitten av mars. CeUL tar sedan emot alla nomineringar och ombesörjer att dessa skickas vidare till respektive institution/motsvarande. Information om vilka som nominerat ska inte framgå.

Institutionerna/motsvarande har sedan möjlighet att tillsammans med studentrepresentanter skriva en motivering till den eller de kandidater från institutionen/motsvarande vars lärargärning de anser är särskilt värd att lyftas fram. De nominerade ska inte delta i, eller informeras om, arbetet med ett eventuellt urval eller skrivande av motivering.

Nomineringarna går sedan till CeUL tillsammans med eventuellt motiveringsbrev, där dessa anonymiseras. En av CeULs styrelse utsedd beredningsgrupp med högskolepedagogiskt sakkunniga och studenter, ledd av CeULs föreståndare, granskar nomineringarna och tar fram en lista med en tätgrupp på ca 10 kandidater. Kandidaterna ska alla komma från olika institutioner/motsvarande.

Styrelsen för CeUL väljer utifrån denna lista ut de 5-8 främsta kandidaterna.

Beslut och annonsering

Rektor fattar i juni beslut om ett slutligt urval av 1-5 pristagare efter samråd med vicerektorerna, och pristagarna tillkännages på universitetets webbplats.