Ansvarig enhet: Planeringssekretariatet

Kontaktperson: Marie Eriksson

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021 och kommer troligtvis att revideras under hösten 2021. Avdelningen för planering och ledningsstöd benämns nu Rektors kansli. Förvaltningschefens titel är Universitetsdirektör.)

Rektor beslutar att den ekonomiska uppföljningen ska rapporteras tre gånger per kalenderår. Tertialtillfällena är per 30 april, per 31 augusti och per 31 december.

Rektor uppdrar åt förvaltningschefen att ansvara för att närmare anvisningar utarbetas.

Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat 2014-06-19 (dnr SU FV-1.1.5-1936-14).