Ansvarig enhet: Planeringssekretariatet

Kontaktperson: Katharina Soffronow

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021. I andra stycket, första meningen, ska "och forskare" strykas. I tredje stycket, andra meningen, ska "/motsvarande" läggas till direkt efter "Prefekten".)

Rektor beslutade 2004-11-25 om regler för ekonomisk kompensation till institutioner för uppdrag som ledamot i universitetsorgan som utses av rektor. Med anledning av SUHF-modellen för full kostnadsredovisning måste reglerna revideras.

Uppdrag som ledamot i universitetsorgan ges till lärare och forskare eller andra verksamhetsföreträdare som på grund av sitt engagemang och sin särskilda kompetens har goda förutsättningar att föra fram institutionernas synpunkter. Sådana uppdrag ger verksamhetsföreträdarna möjlighet att påverka besluten och är mot den bakgrunden betydelsefulla inte bara för den institution inom vilken verksamhetsföreträdaren har sin anställning utan för institutionsnivån som helhet.

Uppdrag som ledamot i universitetsorgan ska fullgöras inom ramen för anställningen och inom ramen för den anställdes arbetstid. Prefekten ska vid planeringen av de anställdas tjänstgöring ta hänsyn till förekomsten av uppdrag av detta slag.

Institutionerna ska i normala fall inte kompenseras för det bortfall av arbetstid som blir följden av att en anställd fullgör uppdrag i institutionsorgan. Undantag från detta sker vid uppdrag som omfattar 50 procent av heltid eller mer. Kostnaderna för kompensationen ska där så är möjligt täckas av medel som disponeras av respektive organ.

För att bortfallet av arbetstid på grund av uppdrag inte ska drabba vissa institutioner ensidigt är det angeläget att uppdragen fördelas så att flera institutioner kommer i fråga. Det är vidare betydelsefullt att uppdragen konstrueras så att tidsåtgången minimeras.

När rektor beslutar om ekonomisk kompensation för uppdrag som ledamot i universitetsorgan som utses av rektor ska det av beslutet framgå vilken omfattning och period som avses. Den ekonomiska ersättningen som institutionen erhåller är den anställdes lön med löneavgifter samt ett schablonpåslag på 50 procent. Om påslaget inte täcker institutionens indirekta kostnader ska överskjutande del finansieras av respektive institution.