This page in English.

Ansvarig enhet: Stockholms universitetsbibliotek

Kontakt: arkivet@su.se

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022. I behov av revidering. Ansvarig enhet ska vara Stockholms universitetsbibliotek. Ansvarig handläggare ska vara Eva Dahlbäck. Dokumentets fullständiga titel är Regler om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet vid Stockholms universitet.)

 

 

Regler om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet vid Stockholms universitet 

Med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter (RA-FS 2000:1) beslutar rektor att föreskrifterna ska tillämpas vid Stockholms universitet enligt följande.

 

Handlingar

Gallringsfrist

Anmärkning

Handlingar som inkommit eller upprättats med anledning av att universitetet deltagit som ställföreträdare eller bisittare i kommittéer eller arbetsgrupper under rådet eller kommissionen

Får gallras efter 5 år

Under förutsättning att följande handlingar bevaras:

  • arkivexemplar av underlag som sänts till Regeringskansliet från universitetet
  • inkomna och upprättade instruktioner eller ståndpunkts-PM
  • rapporter upprättade av universitetet
  • sammanställningar upprättade av universitetet

I de fall Stockholms universitet är representerat av ordinarie ledamot i en kommitté eller arbetsgrupp under rådet eller kommissionen gäller bevarande av handlingar.

 

Handlingar forts.

Gallringsfrist

Anmärkning

Handlingar som inkommit för kännedom från ett EU-organ och som är av tillfällig eller ringa betydelse, t.ex dagordningar, kallelser till möten, handlings- eller språkversioner, underlag för statistik

Får gallras vid inaktualitet

Under förutsättning att dessa inte har föranlett någon åtgärd från universitetets sida eller att handlingarna inte utgjort underlag för universitetets ställningstagande i kommitté eller arbetsgrupp under rådet eller kommissionen där universitetet är representerat av ordinarie ledamot.

 

 

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när den inte längre behövs för verksamheten.

För andra slag av handlingar än de som räknas upp gäller bevarande.

Beslutet får tillämpas på handlingar som inkommit eller upprättats fr o m 1 januari 1995.