Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Kamila Jonsson

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022.
2021: Med formuleringen prefekt/motsvarande avses prefekt, föreståndare direkt underställd dekanus och/eller avdelningschef inom förvaltningen.)

 

Inledning

Stockholms universitets övergripande styrdokument beslutas av universitetsstyrelse, rektor eller förvaltningschef och delas in i fem olika typer: strategier, policydokument, planer, regler och handläggningsordningar. Detta dokument beskriver alkohol- och drogpolicy på Stockholms universitet.

Policy

Arbete och studier går inte att förena med förtäring av alkohol eller andra droger. Bruk av alkohol eller andra droger utanför arbetstid får heller inte påverka säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. Om problem uppstår med bruk/missbruk av alkohol eller andra droger är det viktigt att snabbt och professionellt hantera detta.

Ansvar

Prefekten (motsv) har av rektor delegerats ansvar för arbetsmiljöfrågor vid den egna institutionen. Detta innebär att prefekten är ytterst ansvarig för att alkohol eller andra droger inte förekommer på arbetsplatsen. Prefekten har också ansvar för att se till att rutiner finns för hur man tidigt fångar upp anställda och studenter med begynnande missbruksproblem liksom hur underställda chefer och anställda ska agera vid fall av missbruk på arbetsplatsen. Varje chef – oavsett ställning i organisationen – har också ansvar för att ingripa vid fall av missbruk på arbetsplatsen. Den som upplever att en arbets- eller studiekamrat har alkohol- eller drogproblem ska så snart som möjligt informera sin prefekt/chef/lärare. Att tiga av lojalitet kan medverka till fortsatt missbruk.

Anvisningar

Personalchefen utfärdar närmare anvisningar för hur prefekter och enhetschefer ska agera vid misstänkta fall av missbruk på arbetsplatsen.


Relaterade dokument
I Anvisningar vid fall av missbruk bland studenter framgår hur missbruk bland studenter ska hanteras.
I Anvisningar vid fall av missbruk på arbetsplatsen framgår hur missbruk på arbetsplatsen ska hanteras.