En ingång

Medarbetarna vid Kommunikationsavdelningen ger råd och stöd utifrån sina expertfunktioner. Om du har en fråga som rör kommunikation i någon form behöver du inte försöka hitta rätt specialist, det tar vi hand om. Skicka din fråga till komrad@su.se så ser vi, i dialog med dig, till att du får det stöd du behöver.

Helena Bruzelius och Stefan Nyman, kommunikationsstrateger på Kommunikationsavdelningen.

Planera din kommunikation

Det löpande kommunikationsarbetet är en ständigt pågående process med att planera, utföra och utvärdera de olika kommunikationsinsatserna.

Grunden i ett bra kommunikationsarbete är planering. Det handlar om att inventera behov och utifrån dessa planera och göra en övergripande kommunikationsplan. Det kan även vara bra att tydliggöra planeringen i form av en årsklocka som visar de kommande aktiviteterna, för att få överblick över de olika kommunikationsinsatserna som ska ske under året.

Mall för kommunikationsplan (162 Kb)

Utföra

En stor del av det dagliga arbetet med kommunikation handlar om att utföra olika typer av kommunikationsinsatser. Via menyn hittar du stöd och hjälp kring de vanligaste kommunikationsinsatserna vid universitetet. Där hittar du även den grafiska manualen för Stockholms universitet och anvisningar om hur vi skriver och med vilket tilltal. Det finns också olika verktyg och mallar till din hjälp.

Kommunikationsavdelningen erbjuder utbildning och stöd till kommunikatörer och andra medarbetare med kommunikationsuppdrag. Under Nätverk & utbildningar kan du läsa mer om de utbildningar som erbjuds just nu. 

Utvärdera

Det är viktigt att utvärdera sina kommunikationsinsatser för att ta reda på om man gör rätt saker och för att kunna göra saker ännu bättre. 

Kommunikation kan utvärderas på många olika sätt. Digital kommunikation kan enkelt utvärderas med hjälp av statistik, exempelvis på webben, i sociala medier och vid utskick av nyhetsbrev via e-post. Man kan också utvärdera med hjälp av enkäter eller intervjuer, eller genom att mäta antalet ansökningar eller deltagare vid ett seminarium.

Kommunikationsavdelningen kan erbjuda stöd även vid olika typer av utvärderingar. I Polopolymanualen kan du också läsa om hur du kan få fram statistik för webbplatser i Polopoly

Kommunikatörspool - att anlita en kommunikatör (vilande)

För närvarande kan inte Kommunikationsavdelningen erbjuda tjänster i kommunikatörspoolen.

Vilande
Behöver du omgående hjälp i kommunikationsarbetet? Är behovet tidsbegränsat, på deltid eller projektbaserat? Då kan din institution, förvaltningsavdelning eller motsvarande hyra in en kommunikatör för en kortare eller längre period.

Kommunikatörspoolen ersätter inte befintliga kommunikatörer men innebär möjligheten att via en internt inhyrd medarbetare under begränsad tid möta arbetstoppar, komplettera kompetens och främja verksamhetsutveckling.

Kommunikatörspoolen består av experter på att planera kommunikation, skriva målgruppsanpassade texter, sprida forskningsresultat, skapa struktur och innehåll på webben med mera. Poolen ingår i Kommunikationsavdelningen.

Så går det till

Första steget är att träffa en kommunikationsstrateg för att diskutera kommunikationsbehoven. Tillsammans arbetar vi, utifrån både behov och resurser, fram en lösning för ett effektivt och långsiktigt resultat.

Skicka en kort beskrivning av ditt kommunikationsbehov till komrad@su.se så återkommer vi.

Kostnad

Inhyrd kommunikatör faktureras per projekt enligt godkänd offert eller per timme
(750 kr). 

Exempel på tjänster

 • Kommunikationsplanering
 • Digitala kanaler, webbredaktör m.m. (strukturera, skriva, redigera, publicera)
 • Översättning från svenska till engelska
 • Medierelationer (i samråd med den centrala pressfunktionen)
 • Produktion: presentationer, mallar, formgivning (i SU:s verktyg och utanför)
 • Evenemang; planering, genomförande, uppföljning, inkl. kommunikation
 • Kontakter med upphandlade leverantörer, vid behov

Kommunikatörspoolens ansvar:

 • Personalansvar (den inhyrda kommunikatören är organisatoriskt placerad vid Kommunikationsavdelningen)
 • Utrustning (mobiltelefon och dator)
 • Kompetensutveckling (inom området kommunikation)
 • Fakturering

Uppdragsgivarens ansvar:

 • Löpande arbetsledning 
 • Faktureringsunderlag: Redovisning av nedlagda timmar (vid timdebitering) alt. genomförda projekt 

Rutiner i detalj

 • En överenskommelse upprättas mellan Kommunikationsavdelningen och uppdragsgivaren som ska vara undertecknad innan uppdrag påbörjas. Önskemål om förlängning av uppdraget måste meddelas minst en månad före överenskommelsens slutdatum. 
 • Kommunikatörspoolen prioriterar uppdrag om minst 50 procent och under minst tre månader 
 • Flera uppdrag per inhyrd kommunikatör är möjligt
 • Personalansvar (inkl. kompetensutveckling): Kommunikationsavdelningen (arbetsplatsintroduktion, sektionsmöten, kommunikatörspoolsmöten, medarbetarsamtal, möten med universitetets kommunikationsnätverk). Organisatoriskt tillhör poolens kommunikatörer arbetsområdet Kommunikationsrådgivning (som har ansvar för intern information, stöd och kompetensutveckling). 
 • Löpande arbetsledning sker hos uppdragsgivaren
 • Fysisk arbetsplats för inhyrd kommunikatör: enligt överenskommelse.
 • Fakturering: kvartalsvis per projekt eller (vid kortare uppdrag) per timme (750 kr)
 • Uppföljning och avstämning sker vid fakturering, eller enligt överenskommelse, med: 
  - Uppdragsgivaren och den inhyrda kommunikatören
  - Uppdragsgivaren och Kommunikationsavdelningen
  - Kommunikationsavdelningen och den inhyrda kommunikatören
 • Kommunikatören utrustas med bärbar dator med nödvändiga installationer och program samt mobiltelefon (mex-telefoni). 

E-post: komrad@su.se

Lagar och regler

Här är några av de lagar och regler som är viktiga att tänka på i samband med kommunikationsarbetet vid Stockholms universitet.