Målgrupp

Medarbetare, studenter och besökare.

Ansvar

Den person som producerar materialet är ansvarig för att endast tillåten information publiceras, att rätt mallar används och att gällande grafisk profil efterföljs.

Placering av informationsskärmar

Centrala:

- Aula Magna
- Arrheniuslaboratoriet
- Frescati, hus A (2 st)
- Geovetenskapens hus (2 st)
- Universitetsbiblioteket, hus D

Lokala:

- DSV, Kista
- Studenthuset

Tillåten information

- Information som angår, påverkar eller intresserar en större mängd personer. Riktad information till mindre grupper gör sig bäst i andra kanaler.

- Nyheter hämtade från Stockholms universitets hemsida, exempelvis nya utbildningar, forskningsresultat eller andra nyheter.

- Evenemang, öppna föreläsningar, besök, kulturella aktiviteter eller inbjudningar som vänder sig till alla. Även större studentarrangemang som påverkar verksamheten, till exempel arbetsmarknadsdagar och mässor.

- Information om ombyggnader eller av annan praktisk karaktär som påverkar verksamheten i lokalerna.

- Avsändaren på skärmarna ska vara Stockholms universitet. Vi måste kunna påverka och stå bakom den information som visas.

Ej tillåten information

- Reklam för externa företag.

- Enskilda studenter eller studentorganisationer kan inte använda skärmarna. Undantaget är stora händelser som påverkar många, till exempel arbetsmarknadsdagar och mässor. Kommunikationsavdelningen måste då godkänna materialet.

- Film kan inte publiceras eftersom inget ljud finns på skärmarna

- Text som kan uppfattas kränkande mot enskild person eller grupp eller som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mallar

Kommunikationsavdelningen ansvarar för de grafiska mallarna som ska användas till skärmarna. Mallarna, som är i Photoshopformat, finns för nedladdning i Mediabanken och är tillgängliga för alla som har i uppdrag att publicera information på skärmarna, oftast kommunikatören på respektive avdelning/institution.

Publicering

Helpdesk hjälper dig med publicering på de centrala informationsskärmarna. Skicka din färdiga annons till helpdesk@it.su.se samt en en kopia till visuellidentitet@su.se.

Alla skärmar visar samma information. Campusspecifikt material och platsspecifikt material för olika byggnader kan kompletteras.

Några lokala enheter har egen publicering på sina skärmar. Vill du annonsera ute på DSV i Kista tar du kontakt med deras studieadministration via carina@dsv.su.se. Vill du annonsera i Studenthuset skickar du text och ev. bild till infocenter@su.se

Tänk på att information om evenemang och aktiviteter inte bör ligga ute längre än ett par veckor i förväg för att undvika att skärmarna känns oinspirerande och inaktuella.

Felanmälan

Vid eventuella fel på mallarna, kontakta Kommunikationsavdelningen via visuellidentitet@su.se. Vid eventuella fel på skärmarna, gör en felanmälan via Serviceportalen.