Stockholms universitet logo, länk till startsida

Beslut med anledning av coronaviruset om återgång till campus

Vid Stockholms universitet innebär avvecklingen av restriktionerna fr.o.m. 2022-02-09 följande.

 

Rektorsbeslut 2022-02-09

Dnr SU FV-1.1.2-1620-20

Bakgrund

Sedan den 18 mars 2020 har verksamheten vid universitetet i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation helt eller delvis bedrivits på distans.
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu meddelat att merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari 2022. Det framgår att en successiv återgång till arbetsplatsen bör ske. Universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning rekommenderas en successiv återgång. Regeringens uppdrag till statliga myndigheter om att alla anställda som kan ska arbeta hemifrån gäller t.o.m. den 14 februari 2022.
Fortsatt gäller dock att alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 ska stanna hemma och ovaccinerade ska även fortsatt vara särskilt försiktiga.

Skäl för beslutet

Vid Stockholms universitet innebär avvecklingen av restriktionerna fr.o.m. 2022-02-09 följande:

Utbildning

•    Undervisning och examination ska så fort det är möjligt återgå till att ges på campus. Återgången kan ske successivt, men fr.o.m. vårterminens andra del, den 22 mars 2022, ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus.
•    De avsteg från kursplaner om ändring av examinationsformer med anledning av covid-19 som redan har beslutats kan fortsätta att gälla men inga nya sådana beslut får fattas av prefekterna.
•    Disputationer och licentiatseminarier kan även fortsättningsvis genomföras så att det finns möjlighet att delta digitalt.
•    Studenterna ska tydligt informeras om i vilka former undervisning och examination kommer att ske.

Övrig verksamhet

•    Inga särskilda förhållningsregler gäller längre vid evenemang eller samlingar.
•    Anställda ska fr.o.m. den 15 februari successivt återgå till att arbeta på plats på campus enligt överenskommelse med respektive ansvarig chef. Senast den 1 april 2022 ska återgången till arbete på campus vara genomförd. Fortsatt distansarbete är dock möjligt i enlighet med distansarbetsavtal för TA-personal.

Beslut

Rektor beslutar att
•    undervisning och examination så fort det är möjligt ska återgå till att ges på campus. Återgången kan ske successivt men fr.o.m. vårterminens andra del, 2022-03-22, ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus.
•    inga nya beslut rörande avsteg från kursplaner om ändring av examinationsformer med anledning av covid-19 får fattas av prefekterna.
•    institutionerna ansvarar för att studenterna tydligt och i så god tid som möjligt informeras om i vilka former undervisning och examination kommer att ske.
•    anställda fr.o.m. den 15 februari successivt ska återgå till att arbeta på campus och att återgången ska vara genomförd senast 2022-04-01.

Detta beslut tillämpas fr.o.m. 2022-02-09 och ersätter tidigare rektorsbeslut fattade med anledning av coronaviruset.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, efter föredragning av Anna Riddarström.

På denna sida