Stockholms universitet logo, länk till startsida

Beslut med anledning av coronaviruset om återgång till undervisning och examination på campus

Undervisning och examination vid Stockholms universitet kan från och med 2021-06-01 bedrivas på campus. Tidigare beslut om att salstentamina ej ska genomföras upphävs i och med detta beslut. All undervisning och examination ska genomföras enligt myndigheternas regler och rekommendationer för att minska risken för spridning av covid-19. I de fall examinationsformer ändras i förhållande till kursplanen ska beslut om avsteg även fortsättningsvis fattas av prefekt i varje enskilt fall. Eventuellt tidigare fattade beslut av institutionen gällande undervisning och examination under sommaren och höstterminen får ändras. Besked om undervisning och examination under sommaren och hösten ska ges så snart som möjligt, för hösten dock senast 2021-07-20. Information ska publiceras på institutionernas webbsida.

2021-05-31, Dnr SU FV-1.1.2-1620-20

Bakgrund

Sedan den 18 mars 2020 har verksamheten vid universitetet i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation helt eller delvis bedrivits på distans.
Den 27 maj 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om att utbildning för vuxna bör ske på distans upphör att gälla från och med den 1 juni 2021.

Skäl för beslutet

Beslutet från Folkhälsomyndigheten innebär att lärosätena från och med den 1 juni kan återgå till undervisning och examination på campus, utan formella begränsningar i antal studenter, men samtidigt anser Folkhälsomyndigheten att detta bör göras stegvis. Det allmänna rådet och regeringsuppdraget riktat mot statliga myndigheter att arbeta hemifrån gäller också fortsatt, vilket innebär att personal bör arbeta hemma när så är möjligt.

Universitetet ansvarar för att särskilt under sommaren och tidig höst anpassa verksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att minska spridning av covid-19. Övergången från undervisning på distans till undervisning på plats bör ske gradvis och under ordnade former.
Vid universitetet innebär detta att varje institution får bedöma möjligheten att bedriva viss verksamhet på plats redan under sommaren. Verksamheten bör i så fall planeras för att minimera risken för spridning av covid-19.

Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på plats om smittläge och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. bör dock undvikas, särskilt i början av hösten.

Om institutionerna under sommaren och början av höstterminen 2021 önskar genomföra utbildning helt eller delvis på distans, i enlighet med det som hittills planerats, är detta tillåtet. I de fall examinationsformer då ändras i förhållande till kursplanen ska beslut om avsteg även fortsättningsvis fattas av prefekt i varje enskilt fall.

Tidigare beslut om att salstentor ej ska genomföras upphävs.

Beslut om sommarens undervisning och examination ska ske och kommuniceras till studenterna i så god tid som möjligt. Besked om höstterminens undervisning och examination ska lämnas i så god tid som möjligt, dock senast 2021-07-20.

Beslut

Undervisning och examination vid Stockholms universitet kan från och med 2021-06-01 bedrivas på campus.

Tidigare beslut om att salstentamina ej ska genomföras upphävs i och med detta beslut.

All undervisning och examination ska genomföras enligt myndigheternas regler och rekommendationer för att minska risken för spridning av covid-19.

I de fall examinationsformer ändras i förhållande till kursplanen ska beslut om avsteg även fortsättningsvis fattas av prefekt i varje enskilt fall.

Eventuellt tidigare fattade beslut av institutionen gällande undervisning och examination under sommaren och höstterminen får ändras. Besked om undervisning och examination under sommaren och hösten ska ges så snart som möjligt, för hösten dock senast 2021-07-20.

Information ska publiceras på institutionernas webbsida.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, efter föredragning av Anna Riddarström.

På denna sida