Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fyra rektorsråd med olika uppdrag

Vid Stockholms universitet finns fyra rektorsråd med olika ansvarsområden.

Anders Karlhede har ansvar för forskningsinfrastrukturfrågor, Magnus Breitholtz har ansvar för miljö och hållbar utveckling, Mats Danielson har ansvar för samverkan och Wilhelm Widmark har ansvar för öppen vetenskap.

 

Anders Karlhede, forskningsinfrastrukturfrågor

Professor Anders Karlhede har som rektorsråd operativt ansvar för forskningsinfrastrukturfrågor. Uppdraget rör i stor utsträckning nationell forskningsinfrastruktur där forskningsuniversiteten nu är allt aktivare och tar allt större ansvar.

Rektorsrådet är Stockholms universitetets representant i universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, URFI, styrelseledamot i SciLifeLab och Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC, samt ledamot i Universitetens referensgrupp, URG, för MAX IV-laboratoriet. Rektorsrådet rapporterar direkt till rektor i dessa frågor.

Anders Karlhede
Anders Karlhede. Foto: Eva Dalin
 

Magnus Breitholtz, miljö och hållbar utveckling

Professor Magnus Breitholtz har som rektorsråd operativt ansvar för miljö och hållbar utveckling.

Externt innebär uppdraget att verka för ökat samarbete med olika typer av samverkansparter samt att, när rektor så önskar, representera Stockholms universitet i möten eller arbetsprocesser som rör miljö och hållbar utveckling. Exempel på sådana samarbeten är Stockholm Trio for Sustainable Actions, ett nytt initiativ från Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet för att ytterligare bidra till en hållbar samhällsutveckling och Civis – European Civic University Alliance, som är ett samarbete mellan tio europeiska universitet, däribland Stockholms universitet.

Internt innebär uppdraget att bidra till universitetets utveckling inom området samt att verka för att lyfta universitetets engagemang och profil gentemot det omgivande samhället. Därutöver har rektorsrådet till uppgift att som ordförande för Miljörådet styra och leda universitetets miljöorganisation, föra en dialog med universitetsledningen samt representera miljöorganisationen i de sammanhang där universitetets kärnverksamhet verkar.

Ett specifikt uppdrag är att leda och utveckla arbetet med Stockholms universitets Hållbarhetsforum, vars ambition är att vara en mötesplats som engagerar ett brett deltagande från hela universitetet samt främja dialog och samverkan mellan universitetet och andra aktörer.

Professor Magnus Breitholtz. Photo: Rickard Kilström
Professor Magnus Breitholtz. Foto: Rickard Kilström

 

 

Mats Danielson, samverkan

Professor Mats Danielson har som rektorsråd operativt ansvar för samverkan. Uppdraget innebär att dels bistå rektor i frågor som rör samverkan med omgivande samhälle och dels att i övrigt bidra till universitetets utveckling genom att stödja samverkan såväl externt som internt. Externt innebär uppdraget att verka för centrala avtal med större samverkansparter (till exempel Region Stockholm och Stockholms stad) och att representera Stockholms universitet utåt på strategisk nivå i frågor som rör samverkan.

Internt innebär uppdraget att ta tillvara och bevaka kärnverksamhetens intressen, behov och önskemål inom samverkansfrågor på universitetet. 

Mats Danielsson
Mats Danielsson. Foto: Eva Dalin
 

Wilhelm Widmark, öppen vetenskap

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek, har som rektorsråd operativt ansvar för öppen vetenskap vid universitetet. Uppdraget innebär att utveckla arbetet på Stockholms universitet för en övergång mot öppen vetenskap. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med universitetets forskare.

Arbetet med öppen vetenskap är en nyckelfråga för Stockholms universitet och Wilhelm Widmark kommer att företräda rektor och universitetsledningen externt i dessa frågor.

Nationellt sitter Wilhelm Widmark med i Sveriges universitets- och högskoleförbunds samordningsgrupp för öppen vetenskap och är vice ordförande i Bibsams styrgrupp. Internationellt sitter han i styrelsen för European open science cloud (EOSC), ett samarbete mellan EU-kommissionen och EOSC-föreningen som arbetar för att kunna dela forskningsdata inom Europa enligt de så kallade FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Han är även medlem i European University Associations Open Science-grupp.

Wilhelm Widmark
Wilhelm Widmark. Foto: Annika Hallman

 

 
På denna sida