Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hållbarhetsforum 2019 - hela programmet

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang och instiftades för att skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter. Årets forum ägde rum 29 oktober och tema var Demokrati, populism och hållbar utveckling. Den 30 oktober erbjöds fortbildning, kabaré med dramatenskådespelare Andreas T Olsson och studiebesök i olika forskningsmiljöer.

Du kan se hela inspelade forumet här nedan. Du kan också välja ett specifikt pass i programmet och se det på su.se/Play

 


 

Program 29 oktober

Inledde gjorde rektor Astrid Söderbergh Widding och miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.

Talare:
Rektor Astrid Söderbergh Widding
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin

Populistisk politik bygger på en motsättning mellan folket och ”eliten”. Kopplat till populism är därför en låg grad av förtroende för kunskapsinstitutioner, som medier och universitet. Merparten av vår kunskap får vi från andra människor – kunskap förutsätter tillit. Den som inte litar till pålitliga källor kommer att missa viktig kunskap. Om du dessutom flyttar din tillit till opålitliga källor och alternativa medier riskerar du att tro på det falska.

Den populistiska synen på demokrati garanterar inte de fri- och rättigheter som krävs för att kunskapen ska komma alla till del. I länder där populister fått makten, som Ungern och Polen, motarbetas fria medier och oberoende forskning. Hur påverkar populismen strävan efter ett mer hållbart samhälle och är välfungerande demokratiska institutioner en förutsättning för hållbar utveckling? I denna plenarsession diskuterades vad som händer med det demokratiska samtalet när källtilliten polariseras.

Talare: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet

Medverkande i panelsamtal:
Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Cecilia Lundholm, professor i pedagogik, Stockholms universitet
Susanna Baltscheffsky, miljö- och klimatreporter, TV4 Nyheterna
Kristina Axén Olin, (M) 2:e vice ordf i riksdagens utbildningsutskott och aktiv i RIFO - Sällskapet riksdagsledamöter och forskare

Moderator: Sturle Simonsen

Plats: Hörsalen, Aula Magna

Global handel och kapitalflöden bidrar till att förändra klimatsystemet och ekosystem, vilket kan leda till självförstärkande återkoppling (tipping points). Både den offentliga och den privata sektorn har en viktig roll att spela om världen ska nå Parisavtalet och hållbarhetsmålen. Trots att dessa mål finns är de miljöskadliga investeringarna fortsatt stora. Nya datakällor, allt öppnare tillgänglighet till datamängder, visualiseringsverktyg med mera gör att forskningen kan se mönster och synliggöra ansvar på helt andra sätt än tidigare.

Vid denna session belystes vad det innebär för förståelsen av människans påverkan på biosfären. Vilket ansvar har aktieägare, fondsparare, konsumenter, myndigheter, företag och finanssektorn? Kommer ökad genomskinlighet att skapa tydligare ansvar som kan hanteras internationellt rättsligt och politiskt? Och vilken roll spelar forskningen och akademin i en tid där komplexa samband ifrågasätts av enkla populistiska berättelser och lösningar?

Talare: Victor Galaz, docent i statsvetenskap, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Medverkande i panelsamtal:
Georgia Destouni, professor i hydrologi, Stockholms universitet
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet
Lena Ek, ordförande Södra skogsägarna, tidigare miljöminister och EU-parlamentariker
Parul Sharma, Sverigechef på Greenpeace

Moderator: Naghmeh Nasiritousi

Plats: Hörsalen, Aula Magna

A. Demokrati, institutioner och den kollektiva handlingens dilemma 

Sessionen inleddes med "Allmänhetens acceptans för klimatpolitisk styrning - både en demokratisk utmaning och förutsättning" med professor Sverker Jagers, Center for Collective Action Research, Göteborgs universitet följt av "Klimat, demokratiska dilemman och kunskap om miljöproblem. Vad bör vi fokusera på och varför?" med professor Cecilia Lundholm, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Efter detta följde en diskussion.

Moderator: Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms Universitet tillika forskningsledare på Institutet för Framtidsstudier. 

Medverkande:
Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet (moderator)
Sverker Jagers, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Cecilia Lundholm, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Plats: Hörsalen, Aula Magna

B. Journalistik i lögnens tid 

Vi lever i en samtid där desinformation och lögn sprids snabbt. Vad innebär det för journalistikens kvalitet och nyhetsmediernas roll som informationskälla, granskare och forum för samhällsdebatt?

Medverkande:
Ester Pollack, professor i journalistik, Stockholms universitet (moderator)
Sigurd Allern, professor emeritus i journalistik, Oslo universitet
Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser
Ester Appelgren, prefekt Institutionen för naturvetenskap, miljö, teknik, Södertörns högskola
Fredrik Laurin, reporter Uppdrag Granskning, SVT

Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus

C. Klimatflyktingar – redan en realitet

Stigande havsnivåer, torka, stormar, översvämningar och andra klimatrelaterade händelser tvingar idag alltfler människor att lämna sina hem. Enligt flera prognoser kommer antalet "klimatflyktingar" eller "miljömigranter" att öka betydligt närmaste decennierna. I denna session togs utgångspunkt i Bangladesh, ett land som ofta pekas ut som speciellt utsatt för klimatförändringar, för att diskutera sambandet mellan miljöförändringar och migration.

Medverkande:
Bengt G Karlsson, professor i socialantropologi, Stockholms universitet (moderator)
Camelia Dewan, postdoktor i socialantropologi, Oslo universitet
Shahram Khosravi, professor i socialantropologi, Stockholms universitet
Annika Rabo, professor i socialantropologi, Stockholms universitet

Plats: De Geer-salen, Geovetenskapens hus

D. Entreprenörskap för hållbar utveckling och demokrati 

Alternativt entreprenörskap kritiserar idéerna om ständig tillväxt och vinst. Hur kan nya former av entreprenörskap bidra till ett mer hållbart och demokratiskt samhälle? Det diskuterades utifrån pågående forskning.

Medverkande:
Birgitta Schwartz, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet (moderator)
Karin Berglund, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, Stockholms universitet
Jessica Lindberg, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Plats: Hörsal 10, Hus E, Södra huset

E. Vem litar du på – och vem litar på dig? 

Information som når oss genom massmedia passerade tidigare filter, som exempelvis journalister. Nu kan vi förbigå dessa filter och välja att hämta information endast från källor som bekräftar våra egna förutfattade meningar. Vad kan vi göra för att fakta åter igen ska vägra tyngre än åsikter? Hur återskapar vi ett förtroende för expertisen?

Medverkande: 
Alexander Håkansson, projektledare, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, (ACES), Stockholms universitet (moderator)
Kicki Atkisson, f.d. generalsekreterare för Nätverket för Hållbart Näringsliv
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Managing Director, Fräjdin & Hellqvist AB
Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi, Stockholms universitet
Erica Treijs, reporter, SvD

Plats: William-Olsson-salen, Geovetenskapens hus

F. Hur politisk kan en forskare vara? 

Förväntningarna är höga och åsikterna många när det gäller vad forskare ska ägna sig åt och hur de ska sprida och omsätta sina resultat. Sessionen berörde både generella frågor om forskningens framtid och forskarnas individuella ställningstagande: Hur är det att vara forskare i dagens polariserade värld? Är situationen ny eller har forskaren alltid befunnit sig mittemellan? Hur ska forskningen förhålla sig till en ökad politisk styrning och vad är egentligen fri forskning?

Medverkande:
Barbara Wohlfarth, professor i kvartärgeologi, Stockholms universitet (moderator)
Staffan Bergwik, docent i idéhistoria och universitetslektor vid Institutionen för kultur och estetik
Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Pär Frohnert, docent i historia och universitetslektor vid Historiska institutionen
Torun Lindholm, professor i psykologi vid Psykologiska institutionen
Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Kriminologiska institutionen
Lisen Schultz, vice forskningsledare vid Stockholms resilienscentrum (SRC)

Plats: Ahlmannsalen, Geovetenskapens hus

Vetenskapen ska i så stor utsträckning som möjligt vara opartisk och resultaten kunna reproduceras. Men även om forskningen bidrar till att makten och tolkningsföreträdet sprids, så kan det innebära att en elit med bland annat företag och politiker växelverkar med en forskarelit. Samtidigt finns strävanden att skapa forskning där startpunkten är samhällsbehov, och där forskningsfrågor utvecklas utifrån dessa. Många av våra handlingar kan ha drastiska konsekvenser för framtida generationer. En central fråga blir då hur och vilka ”framtida människor” som ska räknas in vid dagens beslutsfattande. Ett tydligt exempel är de klimatåtgärder vi idag väljer att sätta in, eller inte sätta in. 

I detta panelsamtal diskuterades rättvisa vad gäller tillgång till och påverkan på vetenskap, vilka samhällsbehov forskningen ska möta och vårt moraliskt ansvar för framtida generationer.

Talare: Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet

Medverkande i panelsamtal:
Ilona Riipinen, professor i atmosfärvetenskap, Stockholms universitet
Eva Wittbom, föreståndare för Akademin för ekonomistyrning i staten,  Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Karim Jebari, forskare i filosofi vid Institutet för Framtidsstudier
Hannah Kroksson, Generalsekreterare, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 

Moderator: Kevin Noone

Plats: Hörsalen, Aula Magna

Henrik Cederquist, Naturvetenskapliga området, Astri Muren och Elisabeth Wåghäll Nivre, Humanvetenskapliga området reflekterade över dagen.

En för forumet skriven betraktelse framfördes av och med Andreas T Olsson, dramatenskådespelare och författare.

 

30 oktober: Fortbildning, kabaré och studiebesök på campus Frescati

Läs mer om fortbildning och studiebesök på campus Frescati som skedde den 30 oktober i samband med Hållbarhetsforum 2019.

På denna sida