Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetets arbete med klimat och miljö

Genom att skriva under FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning (Climate Emergency Letter) har universitetet förbundit sig att vara koldioxidneutralt år 2040.

I Agenda 2030 har FN:s samtliga medlemsländer enats om 17 globala mål för att hantera samhällsutmaningarna – Stockholms universitet har i sin strategi förbundit sig till att aktivt arbeta för att nå dessa.

Med utgångspunkt i en stark och bred forskning, som omfattar de olika aspekterna av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, ska universitetet ytterligare bredda och fördjupa samverkan med näringsliv, politik och civilsamhälle för att tillsammans nå de globala målen för hållbar utveckling. 


 

Forskning och samverkan kring hållbarhet

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom många olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs samverkan mellan samhällets olika sektorer. 

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet och en arena för dialog, nätverkande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Syftet med Hållbarhetsforum är att skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn. 

Om Hållbarhetsforum

Stockholms universitet har också flera profilområden inom forskning där miljö och hållbar utveckling har en central roll. Dessa är exempelvis klimat, hav och miljö, ekonomi och miljö, välfärd och demokrati, transnationalitet och migration samt barns villkor och rättigheter.

Stockholms universitet ingår också tillsammans med sju europeiska universitetet i universitetsalliansen Civis som är en del av EU-kommissionens satsning European University Initiative. Som ett led i detta arbete koordinerar Stockholms universitet en ”hub” för samarbete kring klimat, miljö och energi. Under sommaren undertecknade universitetet dessutom, som första svenska lärosäte, ett upprop inför FN:s Climate Summit. Undertecknarna förbinder sig att mobilisera resurser för klimatforskning och kompetensutveckling för förändring, att nå koldioxidneutralitet under tidsspannet 2030–2050 samt att utveckla miljö- och hållbarhetsutbildningar över disciplingränserna.


 

Hållbarhetsperspektiv i utbildningar

Även inom universitetets utbildningar ska hållbarhetsfrågorna stärkas och synliggöras. Hållbarhetsperspektivet ingår i många av universitetets utbildningar, och är en central del i ett flertal kurser och program. För att öka kännedomen om, och intresset för utbildningarna, har universitetet genomfört en rad kommunikationsinsatser som har gjort dem mer synliga i olika informationskanaler.

Universitetet strävar efter att vara ledande inom både utbildning och forskning om miljö och hållbar utveckling. Detta återspeglas bland annat i den internationella rankningen (QS World University Rankings och Times Higher Education) inom miljövetenskap.

Läs mer om hur Stockholms universitet rankas inom exempelvis miljövetenskap


 

Om universitetets miljöarbete

Stockholms universitet arbetar systematiskt med miljöfrågan och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001. Miljöhänsyn är alltså en del av universitetets dagliga arbete och universitet ska verka för att kontinuerligt minska sin egen negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Parollen ”att leva som vi lär” är central för universitetets miljöarbete och alla medarbetare är delaktiga.

Verksamhetsstödet ska präglas av en medvetenhet om hållbarhetsfrågorna och aktivt sträva efter att vara en förebild i arbetet med dessa frågor inom högskolesektorn. Universitetet arbetar därför aktivt för ett levande campus med ändamålsenliga lokaler och miljöer som främjar samarbete, interaktion och hållbarhet.

Läs mer i Stockholms universitets miljöpolicy

Universitetets väg mot koldioxidneutralitet 2040

Stockholms universitet har som målsättning att vara koldioxidneutralt senast 2040. Som en del i arbetet har universitetet tagit fram en klimatfärdplan som lyfter förslag på åtgärder och målformuleringar.

Läs mer i universitetets klimatfärdplan

Miljörådet och rektorsråd för hållbar utveckling

Miljörådet är ett av rektors rådgivande organ som har i uppgift att stödja universitetsledningen och verksamheten i dessa frågor. Ordförande är, sedan februari 2020, professor Magnus Breitholtz, prefekt vid Institutionen för miljövetenskap.

Miljörådet ansvarar för att bygga upp, upprätthålla och dokumentera Stockholms universitets miljöledningssystem. Miljörådet ansvarar också för att rapportera om det systematiska miljöarbetets prestanda och föreslå förbättringar till universitetets ledning. Rådet ger även stöd till Rektor vid frågor kring miljöarbetet.

– Hållbarhet är ingen separat fråga utan måste integreras i hela universitetets verksamhet, enligt Johan Kuylenstierna, rektorsråd med operativt ansvar för hållbar utveckling.

 

Agenda 2030

Rektors kansli och Kommunikationsavdelningen

E-post: suwebb@su.se

Hållbarhetsforum 

Rektorsråd Johan Kuylenstierna, Kommunikationsavdelningen och Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

E-post: hallbarhetsforum@su.se

Universitetets miljöarbete

Magnus Breitholtz, ordförande i Miljörådet och Fastighetsavdelningen

E-post: miljo@su.se

Universitetets samordnare för jämställdhetsintegrering

Rektors kansli
Lovisa af Petersens
E-post: lovisa.petersens@su.se och

Tove Holmqvist
E-post: tove.holmqvist@su.se

På denna sida