Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bert Bolin – grundare av klimatpanel och världsledande vetenskapsman

Framstående klimatforskare, medgrundare av FN:s klimatpanel IPCC, och ordförande för flera internationella organisationer inom miljöforskning. Under 30 år var Bert Bolin professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Men innan dess ledde han också uppskjutningen av Sveriges första raket, Plutnik.

Bert Bolin föddes i Nyköping år 1925 och blev redan i unga år intresserad av meteorologi. 25 år gammal tillbringade han ett år vid Institute for Advanced Study i Princeton, där han tillsammans med ledande forskare arbetade med att ta fram den första datoriserade väderprognosen. Till sin hjälp hade de ENIAC, världens första superdator. Arbetet syftade bland annat till att ta fram numeriska väderprognoser, det vill säga avancerade matematiska beräkningar av väder.

 

 

Strax efter sin doktorsexamen 1956, började Bert Bolin, inspirerad av den världsledande svenske atmosfärforskaren Carl-Gustaf Rossby, att arbeta med atmosfärisk kemi och kretsloppen i naturen. Hans arbete ledde till grundläggande framsteg i förståelsen av koldioxidens kretslopp – inte bara i atmosfären utan också i haven och den jordbaserade biosfären. Bert Bolin var en av nyckelpersonerna i etableringen av den globala biogeokemin som vetenskap.

 

Pionjär inom rymdforskning

Parallellt med detta var Bert Bolin en av ledamöterna i Svenska kommittén för rymdforskning som bildades 1959, och drivande i att ta fram experiment inom detta för Sverige relativt nya forskningsområde. Sveriges första rymdraket var två meter lång, nådde en höjd av 8 mil och skulle bland annat mäta vindförhållanden. Uppskjutningen av raketen, även kallad Plutnik, skedde utanför Jokkmokk den 14 augusti 1961 och Bert Bolin ledde projektet. Händelsen markerade starten för den forskning som sedan 1966 har bedrivits vid rymdbasen Esrange utanför Kiruna.

Bert Bolin hade också en ledande roll i att etablera och driva många internationella forskningsorganisationer. Redan 1963 verkade han för ett internationellt samarbete, där satellitverktyg gjordes tillgängliga för att studera atmosfärens allmänna cirkulation och även för att utveckla nya metoder för väderprognoser. Detta ledde 1964 till bildandet av kommittén för atmosfärsvetenskaper vid International Council for Science (ICSU), och Bert Bolin blev dess första ordförande.

 

Framstående forskning

Bert Bolin hade även en ledande roll i flera andra internationella miljöforskningsorganisationer som växte fram – bland annat som ordförande i Global Atmospheric Research Program (GARP) som grundades 1967. Här samlades forskare från hela världen, vilket inte var helt okomplicerat under det kalla kriget. Framgångarna med de internationella fältexperimenten med modelltestning och utveckling, ledde 1980 till att GARP blev World Climate Research Program (WCRP).

 

Nyckelroll i etablerandet av IPCC

Den insats Bert Bolin blivit mest känd för är nog ändå att han var en av grundarna till FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Organisationen grundades 1988 och han var dess ordförande till 1997.

Genom sina återkommande mycket utförliga utvärderingar av kunskapsläget inom klimatområdet har IPCC kommit att ha en avgörande betydelse som underlag för politiska beslut om internationella överenskommelser. 

År 2007 tilldelas IPCC tillsammans med den förre amerikanske vicepresidenten Al Gore Nobels fredspris. Vid utdelning av fredspriset i Oslo var det tänkt att Bert Bolin skulle ta emot det från IPCC:s sida, men han kunde inte åka av hälsoskäl. I samband med att Al Gore talade i den svenska riksdagen dagarna efter prisutdelningen i Oslo fanns dock Bert Bolin på plats och Al Gore tackade honom för hans insatser för klimatet. 

Läs mer om Nobels fredspris 2007

Bert Bolin tilldelades flera andra utmärkelser, som Tyler-priset, Blue Planet-priset och Carl-Gustaf Rossby-medaljen – det amerikanska meteorologsamfundets högsta utmärkelse. 

 

Centrum för klimatforskning och klimatföreläsning

Från 1961 fram till sin pension 1990 var Bert Bolin professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Ännu vid 80 års ålder fortsatte han att undervisa studenter vid universitetet. Han var en mycket uppskattad kollega och mentor för många blivande forskare som senare har blivit ledande inom sina områden.

År 2006 bildades Bolins centrum för klimatforskning (The Bolin Centre for Climate Research) bildades 2006 av Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institutet (SMHI). Centrumet är ett tvärvetenskapligt konsortium av över 400 forskare i Sverige som bedriver forskning och forskarutbildning relaterade till jordens klimat.

För att hedra professor Bert Bolin grundade Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet den årliga Bert Bolin klimatföreläsningen 2008, strax efter Bert Bolin hade gått bort. Varje år inbjuds en framstående Bert Bolin klimatföreläsare till Stockholm för att hålla en populärvetenskaplig föreläsning och ett vetenskapsseminarium vid Bolin Center for Climate Research.

Läs mer om centret och föreläsningarna här

På denna sida